Sport­pry­lar att lå­na

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Su­gen på att lå­na ett par ski­dor? El­ler var­för in­te en fris­bee el­ler ett tält? Nu har ”Fri­tids­ban­ken” i Väs­by öpp­nat.

Idag finns den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen ”Fri­tids­ban­ken” på drygt 80 plat­ser och nu finns den även i Väs­by, ef­ter ett ini­ti­a­tiv av en kom­mu­nin­vå­na­re.

– Det var en små­barns­mam­ma som tyck­te det var sjukt att be­hö­va kö­pa all­ting. Så hen­nes man star­ta­de upp he­la or­ga­ni­sa­tio­nen 2013, sä­ger Han­na Bro­berg Jä­rild som är plat­s­an­sva­rig.

– Det känns coolt att få va­ra i fram­kant kring det­ta och det ska bli jät­te­kul.

På vå­ning två i Vi­lun­da­hal­len hål­ler ”ban­ken” öp­pet al­la var­da­gar. Här går det att gra­tis lå­na sportar­tik­lar och ut­rust­ning åt bå­de barn som vux­en.

Det finns lå­ne­ut­rust­ning till de fles­ta spor­ter­na. Dess­utom flyt­väs­tar, pul­kor, fis­ke­spön och mas­sor med an­nat.

– Må­let är att öka spon­ta- nid­rot­ten och ge en möj­lig­het till att tes­ta på en mas­sa oli­ka spor­ter, sä­ger Han­na Bro­berg Jä­rild.

Man kan lå­na från ”Fri­tids­ban­ken” i allt från en tim­me upp till två vec­kor. Allt sker gi­vet­vis på egen risk och går nå­got sön­der är det ing­en stör­re fa­ra.

– Det kan ju hän­da och det är ju i så fall bra för då har gre­jer­na verk­li­gen an­vänts. Vi för­sö­ker la­ga istäl­let för att slänga, som en del av åter­brukstän­ket.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

DET MESTA. Han­na Bro­berg Jä­rild, 29, sä­ger att det mesta in­om id­rott finns att lå­na på ”Fri­tids­ban­ken”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.