Bar­be­ra­rens tips: Så fix­ar du mu­schen i mo­vem­ber

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ekström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Det är en vik­tig kam­panj och det är li­ka vik­tigt att själv för­sö­ka hjäl­pa till.

No­vem­ber är här och där­med även ”mo­vem­ber”. Ha­san Ha­san, bar­be­ra­ren från Sig­ma, bi­drar själv till den vik­ti­ga kam­pan­jen och de­lar även med sig av någ­ra tips hur man skö­ter sin egen mu­stasch.

Att od­la skägg­växt har verk­li­gen bli­vit en stor trend. De se­nas­te åren har in­tres­set för skägg och mu­stasch ökat re­jält och mäng­der med bar­be­rarsa­long­er har öpp­nat i Stock­holm.

Ha­san Ha­san har dri­vit sin sa­long – Hair­sty­le Bar­bers­hop – i tre år i Eds­berg cent­rum.

– Det var in­te så myc­ket när jag kom till Sve­ri­ge 2010, men från 2013 har det bli­vit väl­digt po­pu­lärt. En stor trend som ba­ra väx­er och väx­er, sä­ger Ha­san Ha­san som ur­sprung­li­gen kom­mer från Sy­ri­en.

Var­för tror du att det bli­vit po­pu­lärt att rå om sitt skägg och mu­stasch?

– Det är man­ligt och man in­spi­re­ras av varand­ra. Många tävlar och trig­gar varand­ra att ha det bäst vår­da­de skäg­get. Man kän­ner dess­utom en sam­hö­rig­het med and­ra som har skägg och man får en ”con­nec­tion”.

Glöm in­te scham­pot

Ha­san, som näs­tan all­tid har full­bo­kat, sä­ger att man in­te får glöm­ma scham­pot när man skö­ter sitt skägg.

– Det är vik­tigt och att man hit­tar just rätt scham­po ock­så. Al­la skägg är oli­ka. Dess­utom ska man även ha ol­ja och bal­sam/ kräm på skäg­get för att ta hand om det all­ra bäst.

Ha­san med i kam­pan­jen

Un­der no­vem­ber på­går den in­ter­na­tio­nel­la kam­pan­jen ” Mo­vem­ber” för att upp­märk­sam­ma te­sti­kel- och prosta­tacan­cer. Drygt 10 000 män drab­bas var­je år av prosta­tacan­cer och det är den van­li­gas­te can­cer­for­men hos män. Un­der ”Mo­vem­ber” sprids det in­for­ma­tion om sjuk­do­men och peng­ar till forsk­ning sam­las in.

Många män väl­jer ock­så att upp­märk­sam­ma äm­net ge­nom att skaf­fa mu­stasch i no­vem­ber.

– Det är en vik­tig kam­panj och det är li­ka vik­tigt att själv för­sö­ka hjäl­pa till, sä­ger Ha­san Ha­san.

Ha­san Ha­san kom­mer, un­der al­la fre­da­gar i no­vem­ber, att ha hal­va pri­set för dem som vill trim­ma ner sitt skägg till en mu­stasch. Un­der för­ut­sätt­ning att kun­den själv skän­ker peng­ar till ”mo­vem­ber”-kam­pan­jen.

– Al­la mås­te hjäl­pas åt och det är be­ty­del­se­fullt att al­la gör vad de kan. Och hjäl­pa till att spri­da bud­ska­pet kring prosta­tacan­cer som drab­bar 27 män om da­gen, fort­sät­ter han.

Ser du någ­ra tren­der kring mu­sta­scher?

– Ja, att de bli­vit stör­re. Man vill ha me­ra vo­lym och ha den me­ra skäg­gig.

Hur skö­ter man sin mu­stasch bäst?

– An­vänd vax, håll den jämn och ha i li­te glans. Även en god doft. Det finns fle­ra bra al­ter­na­tiv, de äld­re gil­lar en som luk­tar trä me­dan yng­re fram­för allt är in­ne på en som luk­tar li­me.

FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

MER VO­LYM. Den se­nas­te tren­den för mu­sta­scher är att ha den me­ra skäg­gig, me­nar Ha­san Ha­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.