MER Bi­drag ges för jäm­lik sko­la

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

För att gö­ra lan­dets sko­lor med lik­vär­di­ga går sta­ten in med 3,5 mil­jar­der kro­nor näs­ta år. Upp­lands Väs­by kom­mer att kun­na be­gä­ra ut drygt 9,2 mil­jo­ner kro­nor.

Näs­tan al­la kom­mu­ner i lan­det har an­sökt hos Skol­ver­ket om att få ta del av bi­dra­get. Det finns dock en gräns för myc­ket var­je hu­vud­man får sö­ka ut­i­från hur många ele­ver som finns i kom­mu­nen och ett so­cio­e­ko­no­miskt in­dex. Ju hög­re an­del ele­ver som in­te för­vän­tas bli be­hö­ri­ga till gym­na­si­et, desto stör­re bi­drag.

Upp­lands Väs­by kan sö­ka knappt 9,2 mil­jo­ner kro­nor me­dan grann­kom­mu­nen Sol­len­tu­na kan sö­ka 15, mil­jo­ner kro­nor. Mest kan Stock­holms kom­mun sö­ka: näs­tan 180 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är myc­ket vik­tigt att al­la barn och ele­ver får en lik­vär­dig ut­bild­ning. Nu har vi möj­lig­het att stöt­ta sko­lor­na i det ar­be­tet ge­nom att för­de­la en be­tyd­ligt stör­re sum­ma peng­ar än ti­di­ga­re, sä­ger Andre­as Spång, en­hets­chef på Skol­ver­ket.

Peng­ar­na får an­vän­das gans­ka fritt så länge man kan ar­gu­men­te­ra för att de ak­ti­vi­te­ter man ge­nom­för bi­drar till ökad kun­skaps­ut­veck­ling och lik­vär­dig­het.

– Kom­mu­ner och an­sva­ri­ga för fri­ståen­de sko­lor av­gör själ­va vil­ka in­sat­ser de vill sat­sa på in­om ra­men för lik­vär­dig­het och kun­skaps­ut­veck­ling. Det kan hand­la om att hö­ja kva­li­tén på elev­häl­so­ar­be­tet, att an­stäl­la lä­ra­ras­si­sten­ter så att lä­rar­nas tid och kom­pe­tens an­vänds till mer un­der­vis­ning el­ler att ut­veck­la mot­ta­gan­det av ny­an­län­da. Men det finns ock­så många and­ra vik­ti­ga om­rå­den, sä­ger Andre­as Spång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.