Ki­sta­lag flyt­tar till Väs­by

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ekström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Ef­ter en ned­gång gjor­de Väs­by ori­en­te­rings­klubb ett om­tag för fy­ra år se­dan. Och ung­doms­sats­ning­en gav ef­fekt. Ba­ra i år har runt 30 nya ori­en­te­ra­re bör­jat och dess­utom har klub­ben lyft sig re­jält i ung­doms­se­ri­en.

För drygt fy­ra år se­dan val­de Väs­by OK att gö­ra en ny­sats­ning på ung­do­men. Tren­den ha­de då va­rit vi­kan­de i fle­ra år och in­tres­set för ori­en­te­ring var lågt.

Den med­vet­na sats­ning­en har gett klub­ben ett stort lyft de se­nas­te åren.

– Vi bör­ja­de med att byg­ga upp en le­darstab och bör­ja­de sat­sa på ett an­nat sätt. Bland an­nat ge­nom mark­nads­fö­ring och bju­da in till trä­ning i stör­re ut­sträck­ning, be­rät­tar Ste­fan Gra­nath som va­rit ung­doms­le­da­re i VOK i drygt två år.

– Jag tyc­ker man kän­ner till Väs­by OK på ett an­nat sätt nu­me­ra.

Spring­er i Run­by­sko­gen

Trä­ning­en sker två da­gar i vec­kan, pri­märt up­pe vid Run­by­sko­gen. Idag finns det runt 50, 60 ak­ti­va barn i åld­rar­na åt­ta till 16 år.

– Drygt 30 är nya för i år, vil­ket är väl­digt bra, fort­sät­ter Gra­nath. Det är det mesta an­ta­let barn och ung­do­mar vi haft se­dan glan­så­ren på 80- och 90-ta­let.

Var­för tror du att ni fått ett lyft?

– Det finns ett brett in­tres­se för ut­hål­lig­hets­spor­ter såsom löp­ning och längd­ski­dor. Dess­utom vill gär­na vux­na få in de­ras barn på de­ras in­tres­se för kon­di­tions­sport.

– Man kan även va­ra med och trä­na själv sam­ti­digt som si­na barn. Så är det in­te i al­la spor­ter.

VOK är ”årets bubb­la­re”

Det nu­me­rä­ra lyf­tet har även gett fram­gång­ar i re­sul­tat­lis­tor­na. Var­je år ge­nom­förs det fy­ra täv­ling­ar i den så kal­la­de ung­doms­se­ri­en, där bred­den i klub­ben mäts.

Det är täv­ling­ar bå­de in­di­vi­du­ellt och mel­lan klub­bar­na. Man får po­äng ju fler täv­lan­de man har med och om ori­en­te­rar­na gör bra re­sul­tat. 2017 kom Väs­by på en svag 21: a plats av 25 klub­bar.

– Vi tänk­te då att det­ta kan vi gö­ra bätt­re, så vi la ner man­ken på att för­bätt­ra oss.

Och det gav frukt. Runt 35 väs­by­i­ter i snitt har täv­lat i ung­doms­se­ri­en och dess­utom gjort bra re­sul­tat. Det gav en för­bätt­ring till en 13: e plats i år, vil­ket gav ett pris som ”årets bubb­la­re” vid pris­ut­del­ning­en.

– Fan­tas­tiskt kul. Det fi­ra­de vi med tår­ta i klubb­lo­ka­len. Vad tän­ker ni om 2019? – Am­bi­tio­nen är att fort­sät­ta växa i den här tak­ten och att fort­sät­ta sy­nas. Det är kul att vi kom­mit en bit på vä­gen kring folk ska kän­na till oss och att de kan sö­ka sig till oss själv­mant.

– Vi har byggt myc­ket på bred­den och det ska vi fort­sät­ta att gö­ra. Men det vo­re även kul om vi kun­de hö­ja ni­vån yt­ter­li­ga­re på vå­ra ori­en­te­ra­re och kans­ke få ut nå­gon Väs­by OK:are på stör­re täv­ling­ar.

Am­bi­tio­nen är att fort­sät­ta växa i den här tak­ten och fort­sät­ta sy­nas. Det är kul att vi kom­mit en bit på vä­gen.

FOTO: VÄS­BY OK

ÅT­TA. Väs­by OK klätt­ra­de från plats 21 till plats 13 i ung­doms­se­ri­en och fick mot­ta­ga pris som ”årets bubb­la­re” vid fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.