Mo­vem­ber

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

Mo­vem­ber är en in­ter­na­tio­nell kam­panj för att upp­märk­sam­ma mans­sjuk­do­mar, sär­skilt prosta­tacan­cer. För att sym­bo­li­se­ra kam­pan­jen, upp­ma- nas män od­la mu­stasch un­der no­vem­ber. Un­der den­na pe­ri­od så är en spe­ci­ell kamp igång, Mustasch­kam­pen.

Den­na kam­panj går ut på att du od­lar mu­stasch från 1 till 30 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.