MÄKLAR­FRÅ­GAN

Vi i Väsby - - Vi I Väsby -

FRÅ­GA: Jag ska kö­pa en bo­stads­rätt, vad bör jag tän­ka på?

SVAR: Först bör ni son­de­ra mark­na­den och be­stäm­ma vil­ket om­rå­de ni är in­tres­se­ra­de av att flyt­ta till. Där­ef­ter ska ni ta re­da på vad ert nya bo­en­de får kos­ta. Vad har ni råd med? Hur snabbt kan el­ler vill ni flyt­ta? Kon­tak­ta er bank och se till att få ett lå­nelöf­te. Har ni svårt att få ett lå­nelöf­te, var in­te räd­da för att kol­la med and­ra ban­ker! Om ni re­dan äger en bo­stad kon­tak­ta en fas­tig­hets­mäk­la­re som gör en vär­de­ring av er nu­va­ran­de bo­stad och en be­räk­ning av kost­na­den för he­la flyt­ten. Ut­i­från det­ta be­stäm ett tak för vad ni har råd att be­ta­la för ert nya bo­en­de. Kol­la på nä­tet, gå på vis­ning­ar och få koll på bå­de ut­bud och pris­bild. Glöm ej hel­ler att grans­ka för­e­ning­ens eko­no­mi – ställ gär­na frå­gor till mäk­la­ren. Är ni in­tres­se­ra­de av en bo­stad, lägg bud! Det sig­na­le­rar till säl­ja­ren att ni är se­ri­ö­sa spe­ku­lan­ter som är vil­li­ga att gö­ra af­fär.

Sva­ran­de mäkla­re An­ton R. Varg Hus­man Hag­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.