Klart: Buss­lin­jer­na som ut­ö­kas i Väs­by

Tä­ta­re tu­rer och upp­da­te­ra­de lin­je­drag­ning­ar. Buss­re­se­nä­rer­na i Upp­lands Väs­by är någ­ra av de sto­ra vin­nar­na när SL får när­ma­re 160 mil­jo­ner kro­nor av tra­fik­nämn­dens över­skott för en or­dent­lig ök­ning av buss­tra­fi­ken i Stock­holms­om­rå­det.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­wedssson char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Tä­ta­re tu­rer och upp­da­te­ra­de lin­je­drag­ning­ar. Buss­re­se­nä­rer­na i Upp­lands Väs­by är någ­ra av de sto­ra vin­nar­na när SL får när­ma­re 160 mil­jo­ner kro­nor av tra­fik­nämn­dens över­skott.

SL. Fle­ra lin­jer i Väs­by får ökad tur­tät­het: ”Är gla­da”

Den nya tid­ta­bel­len för 2019 bör­jar gäl­la re­dan den 9 de­cem­be­ri år. I Upp­lands Väs­by är det åt­ta lin­jer som på­ver­kas.

– Någ­ra buss­lin­jer får myc­ket tä­ta­re tu­rer, de går från 60- mi­nu­ter­s­tra­fik till 30-mi­nu­ter­s­tra­fik, och and­ra får för för­änd­ring­ar i lin­je­sträck­ning­ar­na. Vi har för­sökt an­pas­sa oss ef­ter kom­mu­nens be­hov och öns­ke­mål, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), grupple­da­re i lands­ting­et.

Det­ta in­ne­bär att tra­fikvo­ly­men för Upp­lands Väs­by är ikapp ned­drag­ning­en från 2015/ 2016 och nu blir det allt­så yt­ter­li­ga­re ut­bygg­nad, en­ligt To­mas Eriks­son.

– Ned­drag­ning­en som gjor­des då ha­de in­te med re­san­de­mönst­ret att gö­ra, ut­an gjor­des av be­spa­rings­skäl och för att det fanns av­tal som man kun­de dra ned, sä­ger han. Mi­ni­mum halv­tim­mestra­fik Shab­nam Ali­na­za­ri är tra­fik­pla­ne­ra­re på Upp­lands Väs­by kom­mun och ser det som po­si­tivt med ut­ö­kad tra­fik på ett an­tal lin­jer.

– Det är vik­tigt att vi som ett mi­ni­mum har halv­tim­mestra­fik som vi nu får på någ­ra lin­jer till, till skill­nad från en buss i tim­men som ti­di­ga­re. Om det ba­ra går en buss i tim­men är kol­lek­tiv­tra­fi­ken in­te kon­kur­rens­kraf­tig mot and­ra färd­me­del såsom bi­len, sä­ger hon.

Shab­nam Ali­na­za­ri ser gär­na att re­sor­na med kol­lek­tiv­tra­fik ökar och fram­hål­ler vik­ten av hög tur­tät­het.

– Dock har Upp­lands Väs­by fort­fa­ran­de säm­re kol­lek­tiv­tra­fik än fö­re de kraf­ti­ga ned­skär­ning­ar­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken 2015 som vi då drab­ba­des av. Fram­för allt gäl­ler det­ta i hög­tra­fik då flest män­ni­skor reser och där vi har för många lin­jer som fort­fa­ran­de ba­ra går en gång i halv­tim­men som bor­de gå var­je kvart, sä­ger hon. Stor sats­ning I Stock­holms läns lands­ting fort­sät­ter Mil­jö­par­ti­et sam­ar­be­tet med Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na.

– Vi är gla­da över att kun­na pre­sen­te­ra en så stor sats­ning re­dan från start i ko­a­li­tio­nen, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Mål­sätt­ning­en för Mil­jö­par­ti­et och övri­ga ko­a­li­tions­par­ti­er är att ut­ö­ka kol­lek­tiv­tra­fi­ken och att ut­ö­ka an­de­len som reser med med kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Sats­ning­en på bus­sar och fler av­gång­ar är fy­ra gång­er stör­re än i fjol i he­la Stock­holms­om­rå­det, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

To­mas Eriks­son (MP). Shab­nam Ali­na­za­ri. GLAD 1. GLAD 2. Buss­lin­je 545 som går mel­lan Väs­by sta­tion och Boll­stanäs får ef­ter års­skif­tet tä­ta­re tu­rer. Då går bus­sen en gång i halv­tim­men på hel­ger­na i stäl­let för en gång i tim­men. BOLL­STANÄS. FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.