Häst fast i Väs­by­ån – nu kräver ryt­ta­re ny bro

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

I tis­dags hal­ka­de en häst av bron över Väs­by­ån och blev fast i vatt­net i fle­ra tim­mar. Det var först tack va­re Djur­liv­rädd­ning­en från Ekerö som halv­blo­det Hap­py kun­de dras upp. För tre år se­dan hal­ka­de en an­nan häst av bron så il­la att häs­ten fick av­li­vas. Det var vid 8-ti­den i mor­se som en ryt­ta­re blev av­kas­tad i Ba­rock­par­ken i Upp­lands Väs­by. Häs­ten sprang se­dan i väg i full fart, för­sök­te springa upp på bron över Väs­by­ån, ram­la­de och föll i vatt­net.

– Jag var på väg till job­bet när mam­ma ring­de och skrek att hon ram­lat av, be­rät­tar Eme­lie Berg.

Hap­py är Eme­li­es ni­o­å­ri­ga täv­lings­häst, med vil­ken hon täv­lat myc­ket i fält­täv­lan.

– Jag ring­de pap­pa som fick ryc­ka ut och häm­ta mam­ma som gjort sig il­la i fo­ten. Själv gav jag mig i väg till stal­let ef­tersom jag för­stod att Hap­py skul­le springa hem. Men när hon in­te setts till i stal­let för­stod jag di­rekt att nå­got ha­de hänt.

Eme­lie följ­de den väg mam­man ri­dit och såg då att det stod folk vid ån och att hen­nes häst käm­pa­de för att kom­ma upp ur vatt­net.

– Det var ba­ra hu­vu­det som stack upp, be­rät­tar hon. Grod­män tog upp hen­ne Ef­ter en halv­tim­me kom rädd­nings­tjäns­ten, men det var först när djur­liv­rädd­ning­en från Ekerö kom till und­sätt­ning som Hap­py kom upp. In­sat­sen tog två tim­mar och kräv­de även en lug­nan­de spru­ta från ve­te­ri­nä­ren.

– Men det kräv­des se­le, mat­ta och grod­män för att få upp hen­ne, be­rät­tar Le­na Bred­berg, på Sto­ra Wäs­by ri­dan­lägg­ning, som ock­så var på plats.

När Hap­py kom­mit upp med hjälp av se­le och mat­tor var hon kraf­tigt ned­kyld och låg först helt orör­lig på mar­ken.

– Då trod­de jag fak­tiskt att hon var död, sä­ger Eme­lie.

Men ef­ter mas­sage och var­ma täc­ken kvick­na­de Hap­py till och kun­de re­sa sig. Hon för­des se­dan i djur­trans­port till Mä­larkli­ni­ken i Sig­tu­na, där hon fick varmt dropp och blev kvar för ob­ser­va­tion. En­ligt ve­te­ri­nä­ren ska Hap­py, som fick en hel del skrapsår un­der även­ty­ret, bli helt åter­ställd.

– Nu hop­pas jag att kom­mu­nen gör nå­got åt bron. Jag har ri­dit över den många gång­er och gått med hun­dar där, och den känns väl­digt osä­ker. Det är rik­tigt gam­malt trä och den är jät­te­hal, sä­ger Eme­lie Berg. ”Bron är halv­rut­ten” Le­na Bred­berg är in­ne på sam­ma lin­je. Hon öns­kar sig tre sa­ker: En bätt­re bro, ett sta­ket och att man byg­ger till en upp­gång vid si­dan så att man kan få upp djur som even­tu­ellt ham­nar i vatt­net.

– Bron är halv­rut­ten, hal och far­lig. Vi har va­rit på kom­mu­nen fle­ra gång­er, men ing­et hän­der, sä­ger Le­na Bred­berg.

– Om ing­et görs åt bron hän­der det en olyc­ka igen.

Jag ring­de pap­pa som fick häm­ta mam­ma. Jag tog mig till stal­let ef­tersom jag för­stod att Hap­py skul­le springa hem.

FO­TO: LIN­DA MATTON

RÄDDNINGSAKTION. Rädd­nings­tjäns­ten och djur­liv­rädd­ning­en från Ekerö var med vid in­sat­sen vid Väs­by­ån. Det är and­ra gång­en en olyc­ka sker vid bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.