Spe­ci­al­team ska hjäl­pa för­se­na­de SL-re­se­nä­rer

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ap­par i all ära, men det mänsk­li­ga mö­tet är vik­tigt, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

I lands­ting­ets bud­get för 2019 finns det en sats­ning på fem mil­jo­ner kro­nor som ska gå till en mo­bil SL– kundser­vice. I kort­het är det ett fler­tal ar­betsteam som ska kun­na rö­ra sig runt i lä­net och in­for­me­ra re­se­nä­rer på plats de gång­er tra­fi­ken drab­bas av stör­ning­ar och av oli­ka an­led­ning­ar in­te går en­ligt tid­ta­bell. För­u­tom stör­nings­in­for­ma­tion kan det ock­så hand­la om att bju­da på kaf­fe el­ler de­la ut vat­ten till folk som bli­vit strand­sat­ta och vän­tar på sitt tåg el­ler buss.

– Vi för­står att en kopp kaf­fe in­te kom­pen­se­rar för att det är stopp i tra­fi­ken. Men per­so­na­len ska va­ra på plats och ge tyd­ligt stöd och er­bju­da ex­tra ser­vice. Det mås­te en kol­lek­tiv­tra­fik i fram­kant kun­na er­bju­da, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Sats­ning­en ska sjö­sät­tas un­der förs­ta halv­å­ret 2019 och an­ser man att de mo­bi­la tea­men fun­ge­rar kan de bli per­ma­nen­ta.

– SL: s kundser­vice ska va­ra syn­lig och lät­till­gäng­lig, ute på plats där det hän­der, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.