Dags för en ak­tiv hand­ling i LSS-frå­gan

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

och in­te minst in­sat­sen per­son­lig as­si­stans, var att ge män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning rätt att le­va som and­ra och va­ra del­ak­ti­ga i sam­häl­let. Men ef­ter den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da re­ge­ring­ens ned­skär­ning­ar un­der näs­tan tre år, har vi fått en si­tu­a­tion där många mås­te fö­ra en kamp mot myn­dig­hets­be­slut för att få det stöd de be­hö­ver för att kla­ra sin var­dag.

Per­so­ner som be­hö­ver hjälp för att an­das el­ler äta får in­te all­tid den hjälp de be­hö­ver. Det är en ovär­dig och omänsk­lig politik som vi in­te kan ac­cep­te­ra.

Den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­ens LSS-ut­red­ning ska pre­sen­te­ras den 15 de­cem­ber, men re­dan nu har ut­re­da­ren be­skri­vit någ­ra av för­sla­gen som de över­vä­ger i en de­battar­ti­kel i SvD (23/10). Någ­ra av för­sla­gen hand­lar om att barn un­der 16 år och per­so­ner som be­hö­ver hjälp som kräver in­gå­en­de kun­ska­per om funk­tions­ned­sätt­ning för­lo­rar rät­ten till as­si­stan­s­er­sätt­ning. Hur det stöd som ska er­sät­ta des­sa per­so­ners nu­va­ran­de as­si­stans ska va­ra ut­for­mat är oklart. Men kom­mu­ner­na fö­reslås ta över an­sva­ret för de nya in­sat­ser­na. .över­ty­ga­de om att de nya in­sat­ser­na kom­mer ge ett bätt­re stöd än da­gens per­son­li­ga as­si­stans. Vi be­fa- rar ock­så att många kom­mu­ner kom­mer få svårt att han­te­ra de öka­de kost­na­der­na som den fö­re­slag­na in­sat­sen kom­mer med­fö­ra.

Om kom­mu­ner­na in­te kla­rar av att ge ett full­gott stöd kom­mer fa­mil­jer som idag käm­par för att kla­ra var­da­gen få det än­nu svå­ra­re om den nya in­sat­sen med­för att för­äld­rar el­ler an­hö­ri­ga för­lo­rar möj­lig­he­ten att va­ra as­si­sten­ter.

har lagt ett så kal­lat ut­skotts­i­ni­ti­a­tiv i So­ci­alut­skot­tet i Riks­da­gen för att så snabbt som möj­ligt sät­ta igång en lagänd­rings­pro­cess för att hjäl­pa de som ham­nat i kläm i LSS-kri­sen. Om ett enigt ut­skott slu­ter upp bakom ut­skotts­i­ni­ti­a­ti­vet be­dö­mer vi att även en över­gångs­re­ge­ring har möj­lig­het att age­ra ge­nom stö­det av riks­da­gen för att hit­ta de po­li­tis­ka lös­ning­ar som krävs i den­na aku­ta si­tu­a­tion. De drab­ba­de kan in­te vän­ta läng­re och vi po­li­ti­ker med makt att gö­ra verk­lig skill­nad i des­sa män­ni­skors liv kan in­te pas­sivt tit­ta på.

Vår öns­kan och för­hopp­ning är att samt­li­ga par­ti­er är redo att om­vand­la val­rö­rel­sens vack­ra ord till hand­ling och stö­da ini­ti­a­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.