Kom­mun­di­rek­tör tving­as slu­ta

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son

Hil­le­vi Eng­ström får läm­na pos­ten som kom­mun­di­rek­tör för Upp­lands Väs­by kom­mun. Den Nya Väs­by­al­li­an­sen med Os­kar We­in­mar (M) i spet­sen vill se en an­nan le­da­re av kom­mu­nen.

– Det kom ovän­tat, sä­ger Hil­le­vi Eng­ström i en kom­men­tar.

– Pos­ten som kom­mun­di­rek­tör är en som i många kom­mu­ner of­ta skif­tar i sam­band med att man­dat­pe­ri­o­der skif­tar. Hil­le­vi Eng­ström har va­rit del­ak­tig i de fram­steg som gjorts i Väs­by, bland an­nat den star­ka ut­veck­ling­en för ele­ver­nas skol­re­sul­tat, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Hil­le­vi Eng­ström sä­ger sig in­te ha fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på att hon in­te läng­re var öns­kad som kom­mun­di­rek­tör, och det är fle­ra and­ra som re­a­ge­rat på den snab­ba pro­ces­sen.

– Det är be­klag­ligt att Hil­le­vi Eng­ström mås­te läm­na kom­mu­nen. Om Väs­by­al­li­an­sen, med Os­kar We­in­mar i spet­sen, fort­sät­ter med den­na led­nings­stil bå­dar det il­la för fram­ti­den. Att en po- li­tisk ledning by­ter si­na högs­ta tjäns­te­män kan jag möj­ligt­vis för­stå, men in­te att hon får läm­na sitt upp­drag så ab­rupt, sä­ger An­ders Rosén, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et och fort­sät­ter:

– Hil­le­vi har be­tytt myc­ket för att ska­pa sta­bi­li­tet och ar­bets­gläd­je i kom­mu­nens tjäns­te­man­na­or­ga­ni­sa­tion. Det vet jag av er­fa­ren­het från min tid som po­li­tisk an­sva­rig för kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­gi­var­skap. Jag hop­pas att det ar­be­te som Hil­le­vi på­bör­jat för­val­tas väl i det nya le­dar­ska­pet.

”Va­rit tre ro­li­ga år”

Hil­le­vi Eng­ström re­kry­te­ra­des av Väs­bys ti­di­ga­re po­li­tis­ka sty­re som be­stod av S, V, MP och Väs­bys Bäs­ta.

– Det har va­rit tre myc­ket ro­li­ga år i Väs­by och jag är stolt över det jag åstad­kom­mit. Fram­för allt är jag nöjd med fram­gång­ar­na in­om sko­lan. När jag till­träd­de 2015 var det gans­ka rö­rigt på skol­om­rå­det. Men med den nya skol­or­ga­ni­sa­tio­nen och pro­jek­tet Ett lä­ran­de Väs­by har kom­mu­nen gått från ett bot­ten­lä­ge till toppre­sul­tat. Det är en fan­tas­tisk ut­veck­ling, sä­ger Hil­le­vi Eng­ström.

– Nya po­li­ti­ker vill sty­ra på nytt sätt och har nya idéer. Jag har inga hard fe­e­lings över att jag får slu­ta, även om det kom li­te ovän­tat, sä­ger hon. Vad ska du gö­ra nu? – Jag vet fak­tiskt in­te rik­tigt. Jag ska stäl­la mig till ar­bets­mark­na­dens för­fo­gan­de som det he­ter.

Du har ju slu­tat en gång ti­di­ga­re och kom­mit till­ba­ka. Kan det hän­da igen?

– Det skul­le va­ra tred­je gång­en gillt i så fall, sä­ger hon och skrat­tar. Man ska ald­rig sä­ga ald­rig, men nu­va­ran­de sty­re (Väs­by­al­li­an­sen) öns­kar ett nytt sätt att sty­ra och le­da än det jag be­dri­vit.

Lin­dahl blir till­för­ord­nad

– Jag sä­ger ald­rig nej, det hän­der jät­te­bra gre­jer i Väs­by. Det finns en små­stads­käns­la och stolt­het i Väs­by som byg­ger på män­ni­skor­na, ett starkt ci­vil­sam­häl­le och fö­re­ta­gar­na. Det har in­te så myc­ket att gö­ra med vil­ka po­li­ti­ker som för till­fäl­let styr.

Bi­trä­dan­de kom­mun­di­rek­tör Per-Ola Lin­dahl går nu in som till­för­ord­nad tills att en ny kom­mun­di­rek­tör är re­kry­te­rad.

FO­TO: MICHAEL FOLMER/ARKIV

SLU­TAR. Hil­le­vi Eng­ström får slu­ta som kom­mun­di­rek­tör i Upp­lands Väs­by. ”Det kom gans­ka ovän­tat,” sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.