Väs­bys lä­ra­re fris­kast i lan­det

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Upp­lands Väs­by gör ett jät­tek­liv upp­åt i skol­rank­ning­en och har för­bätt­rat sig med he­la 91 pla­ce­ring­ar. Bland an­nat har kom­mu­nen flest fris­ka lä­ra­re i lan­det, en för­bätt­ring med 276 pla­ce­ring­ar.

Var­je år gör Lä­rar­för­bun­det en rak­ning bland lan­dets 290 kom­mu­ner. Den byg­ger på 13 oli­ka kri­te­ri­er som bland an­nat lärar­tät­het, lö­ner och ele­ver­nas me­rit­vär­den.

För­ra året låg Upp­lands Väs­by på en ic­ke så smick­ran­de 242:a plats. Men till i år har kom­mu­nen klätt­rat 91 plat­ser i rank­ning­en och lig­ger nu på plats 151.

– Det är såklart jät­te­ro­ligt att kli­va upp i ran­king­en, sä­ger ut­bild­nings­che­fen Astrid Täfvan­der.

Den sto­ra po­si­ti­va för­änd­ring­en jäm­fört med för­ra året är an­de­len fris­ka lä­ra­re och att fler gym­na­si­e­e­le­ver nått hög­sko­le­be­hö­rig­het. I ran­king­en bland an­de­len fris­ka lä­ra­re lig­ger fak­tiskt Väs­by et­ta i he­la Sve­ri­ge. En för­bätt­ring med 276 plat­ser.

Dess­utom har Väs­by höjt sig kring lä­rar­nas lö­ner och me­rit­po­äng i års­kurs 9. Sjun­kit i and­ra lis­tor Där­e­mot har kom­mu­nen sjun­kit från plats 69 till 157:e i an­de­len ele­ver som går ut med god­känt i al­la äm­nen från ni­an.

Även i kri­te­ri­et om re­surs- till­del­ning­en (från plats 40 till 74).

Det­ta är dock ba­ra en av fle­ra skol­rank­ning­ar som finns. Fle­ra av kri­te­ri­er­na är det ba­ra Lä­rar­för­bun­dets eg­na med­lem­mar som be­rörs. Det finns även till ex­em­pel Lä­rar­nas riks­för­bund, var­på Lä­rar­för­bun­dets re­sul­tat in­te kan ses som en hel­het i en kom­mun.

– Des­sa är en del av re­sul­ta­ten som vi tit­tar på, men in­te hel­he­ten. Men oav­sett är det bra för vå­ra ele­ver, barn och lä­ra­re att lig­ga så högt, sä­ger Täfvan­der.

Sol­len­tu­na ham­na­de på plats 45 och Tä­by 63. Val­len­tu­na är på plats 15. Dan­de­ryd pla­ce­rar sig bäst i lä­net.

Väs­by har klätt­rat 276 pla­ce­ring­ar i Lä­rar­för­bun­dets ran­king kring fris­ka lä­ra­re. 276. FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.