Run­by sko­la får kva­li­tets­ut­mär­kel­se

Vi i Väsby - - Nyheter -

Run­by sko­la har ett kva­li­tets­ar­be­te som ge­nom­sy­rar he­la verk­sam­he­ten. Det an­ser fö­re­ta­get Qu­a­lis som nu ger en kva­li­tets­ut­mär­kel­se till sko­lan.

I gransk­ning­en av Run­by sko­la har kva­li­tets­kri­te­ri­er­na ut­gått ifrån skol­la­gen och lä­ro­pla­nens mål och in­ne­fat­tat bå­de själv­vär­de­ring och ex­tern gransk­ning av ut­bil­da­de Qu­a­lis­granska­re. Gransk­ning­en vi­sar att Run­by sko­la ar­be­tar sys­te­ma­tiskt med kva­li­tets­säk­ring från led­ning­en till var­je del av sko­lan. Nu har de mot­ta­git ett pris för det ar­be­tet.

– Att få in ett ex­ternt per­spek­tiv, utö­ver de eg­na re­sul­ta­te­ten av ut­veck­lings­ar­be­tet, stär­ker upp och vi­sar att vi job­bar rätt. Ut­mär­kel­sen är yt­ter­li­ga­re ett kvit­to på att vårt kva­li­tets­ar­be­te ge­nom­sy­rar he­la verk­sam­he­ten, sä­ger Gabriella Brun­din rek­tor på Run­by sko­la, i ett press­med­de­lan­de.

Ett fem­ti­o­tal av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner job­bar i nä­ra sam­ar­be­te med Qu­a­lis som ett ex­tra stöd i det eg­na kva­li­tets­ar­be­tet.

FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN

Gabriella Brun­din, rek­tor på Run­by sko­la, och Ka­ta­ri­na Jakobsson, ku­ra­tor. SKOLPRIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.