SATS­NING­AR­NA I VÄS­BY­AL­LI­AN­SENS FÖRS­TA BUD­GET

Mo­bi­la trygg­hets­väk­ta­re, upp­rust­ning av sko­lor, fler med­bor­gar­di­a­lo­ger – och sänkt skatt med tio öre. Det är någ­ra av punk­ter­na i Väs­by­al­li­an­sens förs­ta bud­get som pre­sen­te­ra­des i vec­kan.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Mo­bi­la trygg­hets­väk­ta­re, upp­rust­ning av sko­lor, fler med­bor­gar­di­a­lo­ger – och sänkt skatt med tio öre. Det är någ­ra av punk­ter­na i Väs­by­al­li­an­sens förs­ta bud­get som pre­sen­te­ra­des i vec­kan.

I vec­kan pre­sen­te­ra­de Väs­by­al­li­an­sen sin förs­ta bud­get. Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, bör­ja­de med att ge en lä­ges­bild.

– De röd­grö­na läm­nar ef­ter sig en un­der­fi­nan­si­e­rad bud­get, mins­kat spa­ran­de och en ökad skuld­sätt­ning. Detta krä­ver en bätt­re styr­ning vil­ket vi vill åstad­kom­ma med fär­re mål, fär­re upp­drag och en smal, smi­dig och ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion.

De fy­ra pri­o­ri­te­ring­ar­na i den nya bud­ge­ten är eko­no­misk lång­sik­tig­het och an­svar, kraf­tigt för­stärkt trygg­hets­ar­be­te och mins­kad in­ve­ste­rings­bud­get för att mins­ka skuld­sätt­ning­en.

”Spa­rar på om­pri­o­ri­te­ring”

Detta får till följd att en rad om­pri­o­ri­te­ring­ar görs: Fairt­ra­de ci­ty-cer­ti­fi­e­ring­en tas bort, stads­bygg­nads­da­gen slo­pas, läs­stra­te­gen för­svin­ner och den pla­ne­ra­de ska­te­par­ken i Smed­by blir in­te av.

– Vi spa­rar 700 000 kro­nor ba­ra på att ta bort stads­bygg­nads­da­gen. To­talt sett spa­rar vi 36 800 000 kro­nor på des­sa om­pri­o­ri­te­ring­ar, sä­ger Os­kar We­in­mar.

Gäl­lan­de mju­ka trygg­hets­frå­gor vill Väs­by­al­li­an­sen sat- sa på noll­to­le­rans mot mobb­ning, ett tryg­ga­re Mes­sing­en, fler fäl­ta­re, ung­domscoacher (som sö­ker upp och mo­ti­ve­rar 16–24-åring­ar), mins­kad psy­kisk ohäl­sa och so­ci­al­pe­da­go­ger. To­talt sju mil­jo­ner kro­nor vill man sat­sa på detta om­rå­de.

– So­ci­al­pe­da­go­ger­na är be­te­en­de­ve­ta­re som är med ele­ver­na ut­an­för klass­rum­met och kan se och fånga upp dem. Det blir en ex­klu­siv hjälp i gym­na­sie­sko­lan, sä­ger Margareta Ha­mark, grupple­da­re för Liberalerna.

Fler ord­nings­vak­ter

Vad be­träf­far fri­tids­går­den Nav1, som ti­di­ga­re le­gat i Mes­sing­en, un­der­sö­ker man nya lo­ka­ler för verk­sam­he­ten – en hög­pri­o­ri­te­rad frå­ga un­der 2019.

Ann-Christi­ne Frick­ner, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et, pre­sen­te­ra­de de ”hår­da trygg­hets­frå­gor­na”, som lig­ger Väs­by­al­li­an­sen varmt om hjär­tat.

– Sam­häl­let larmar, bå­de pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag kän­ner sig otryg­ga, sä­ger hon.

25,5 mil­jo­ner kro­nor ska un­der kom­man­de plan­pe­ri­od (2019–2012) gå till fler ord­nings­vak­ter i cen­tra­la Väs­by, mo­bi­la trygg­hets­väk­ta­re, fler över­vak­nings­ka­me­ror, ökad belys­ning, trygg­het i sam­ver­kan och trygg­het i Väs­by­hem.

Väs­bys Bäs­tas grupple­da­re Ro­land Storm be­rät­ta­de att det ska bli bätt­re un­der­håll av skol- och id­rotts­lo­ka­ler och att man pla­ne­rar för en ny fot­bolls­hall.

– Vi vill för­bätt­ra skol­mil­jö­er­na, vi mås­te till ex­em­pel snab­ba­re åt­gär­da tra­si­ga to­a­let­ter. De äld­re sko­lor­na pri­o­ri­te­ras och vi kom­mer att gå ige­nom be­ho­ven med rek­to­rer­na. Dess­utom be­hö­ver vi nya skol- och id­rotts­lo­ka­ler.

Fler med­bor­gar­di­a­lo­ger är vik­tigt för Väs­by­al­li­an­sen.

– Vi vill att Väs­by­bor­na är med och tyc­ker till, in­te minst i stads­ut­veck­lings­frå­gor. Vi har fått en kraf­tig ök­ning av med­bor­gar­för­slag och det vill vi ta va­ra på. Och vad gäl­ler Väs­by En­tré har vi lagt ned myc­ket krut på att få Väs­by­bor­na att tyc­ka till, sä­ger Ro­land Storm.

Maria Fälth, grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na, vil­le slå ett slag för den öka­de val­fri­he­ten som Väs­by­al­li­an­sen vill sat­sa på.

– Vi vill ge kom­mu­nin­vå­nar­na stör­re val­fri­het vad gäl­ler bå­de dag­verk­sam­het och dag­lig verk­sam­het. Man kanske har nå­gon ak­ti­vi­tet som loc­kar mer i en grann­kom­mun, då ska man kun­na göra det.

Mån­da­gen den 17 de­cem­ber pre­sen­te­ras bud­ge­ten för kom­mun­full­mäk­ti­ge, som då ska rös­ta.

So­ci­al­pe­da­go­ger­na är be­te­en­de­ve­ta­re som är med ele­ver­na ut­an­för klass­rum­met och kan se och fånga upp dem.

FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON

VÄS­BY­AL­LI­AN­SEN. Os­kar We­in­mar (M), Ann-Christin Frick­ner (C), Maria Fälth (KD), Margareta Ha­mark (L) och Ro­land Storm (VB).

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SATS­NING. Mo­bi­la trygg­hets­väk­ta­re är nå­got som Väs­by­al­li­an­sen vill sat­sa på.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

TRYGGT. En av sats­ning­ar­na i bud­ge­ten är att göra det tryg­ga­re runt Mes­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.