Höj­da ar­vo­den får kri­tik

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Väs­by­al­li­an­sen vill hö­ja kom­mu­nal­rå­dens ar­vo­den. De röd­grö­na par­ti­er­na kont­rar med ett för­slag som ger 600 000 kro­nor mind­re i kost­nad per år.

– Vi tyc­ker att po­li­ti­ker­na ska ha schys­ta vill­kor och hyf­sat be­talt, men det finns grän­ser för hur myc­ket ar­vo­de ett kom­mu­nal­råd ska ha, sä­ger An­ders Rosén, grupple­da­re för Vänsterpartiet i Upp­lands Väs­by.

Väs­by­al­li­an­sens vill hö­ja kom­mu­nal­rå­dens ar­vo­den till 0,65 IBB, (in­komst­bas­belopp), vil­ket mot­sva­rar 40 625 kro­nor i må­na­den, me­dan de röd­grö­na vill ha 0,5 IBB i er­sätt­ning, vil­ket är li­ka med 31 250 kro­nor i må­na­den. Det skil­jer allt­så drygt 9 000 kro­nor i må­na­den mellan de bå­da förslagen.

Väs­by­al­li­an­sen vill in­te hel­ler ha nå­gon be­gräns­nings­re­gel i hur höga ar­vo­den en per­son kan ta ut (ge­nom att stap­la oli­ka upp­drag på varand­ra), nå­got de röd­grö­na även mot­sät­ter sig.

– I den bud­get som al­li­an­sen la i ju­ni fö­reslog de mins­ka­de kost­na­der för den po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen med 2,2 mil­jo­ner kro­nor. När de nu kom­mit till mak­ten ökar de kost­na­den med 900 000 kro­nor, sä­ger An­ders Rosén.

– Väs­by­bor­na ska kun­na stäl­la höga krav på den of­fent­li­ga ser­vice som kom­mu­nen till­han­da­hål­ler. Des­sa höga krav av­speglas bå­de i ett tungt an­svar och även ar­bets­tid för de som åtar sig för­tro­en­de­upp­drag. Vi har av­sett me­del för att de för- tro­en­de­val­da ska ar­be­ta mer och hår­da­re för Väs­by­bor­nas skull, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Ären­det tas upp i kom­mun­sty­rel­sen den 3 de­cem­ber och be­slut fat­tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 17 de­cem­ber. Ef­tersom de röd­grö­na par­ti­er­na sä­ger nej blir Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas röst av­gö­ran­de för om Väs­by­al­li­an­sens för­slag går ige­nom el­ler in­te.

FOTO: AR­KIV

AR­VO­DEN. An­ders Rosén (V) är kri­tisk till Väs­by­al­li­an­sens fö­re­slag­na höj­ning av po­li­ti­ke­rar­vo­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.