Fun­kis­fes­ti­va­len

Vi i Väsby - - Det Händer -

Fun­kis­fes­ti­va­len är Sve­ri­ges störs­ta me­lo­di­festi­val för per­so­ner över 15 år med kog­ni­tiv el­ler neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning in­om LSS. Täv­ling­en äg­de rum förs­ta gång­en år 2011 här i Upp­lands Väs­by och blev ge­nast en suc­cé. Se­dan dess har det bli­vit ett år­ligt åter­kom­man­de eve­ne­mang.

Må­let med Fun­kis­fes­ti­va­len är att ska­pa ett ar­range­mang som le­der till att så många som möj­ligt med in- tres­se för att sjunga ska få möj­lig­het att stå på scen och del­ta på nå­gon ni­vå. Dels upp­märk­sam­mas per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner, och dels bju­der täv­ling­en på en min­nesvärd kväll för bå­de del­ta­ga­re och publik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.