200 lä­gen­he­ter och för­sko­la i Has­sel­nö­ten

Vi i Väsby - - Nyheter -

För­sla­get till de­talj­plan för Has­sel­nö­ten, om­rå­det i nor­ra Has­selsko­gen, syf­tar till att be­byg­ga och till­gäng­lig­gö­ra riv­ningstom­ten för Has­sel­sko­lan och an­grän­san­de ser­vice­bygg­nad med nya bo­stä­der, en för­sko­la, ak­ti­vi­tets- och re­kre­a­tions­y­tor samt möj­lig­het till lo­ka­ler.

Has­sel­nö­ten pla­ne­ras ”bli ett till­skott till be­fint­lig struk­tur och ska­pa go­da bo­stads­för­hål­lan­den med när­het till ser­vice och na­tur.”

To­talt kom­mer pro­jek­tet att in­rym­ma cir­ka 200 lä­gen­he­ter samt en för­sko­la. Pla­ne­rad bygg­start för pro­jek­tet är år 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.