Inga för­äld­rar när för­sko­la fi­rar lu­cia

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

På för­sko­lan Pyss­ling­en Vik i Upp­lands Väsby har man valt att fi­ra lu­cia ut­an för­äld­rar­na. I stäl­let får för­äld­rar­na se si­na barn lus­sa på en vi­deo da­gen ef­ter.

Lu­cia när­mar sig och många ser fram emot att se si­na småt­ting­ar lus­sa. Men på den fri­ståen­de för­sko­lan Pyss­ling­en Vik i Upp­lands Väsby har man valt ett an­nat upp­lägg. Här fi­ras lu­cia ut­an för­äld­rar­na.

– Vi har valt att fi­ra lu­cia tra­di­tions­en­ligt, men ut­an vård­nads­ha­va­re, sä­ger Ma­ria Sil­ver­bring, bi­trä­dan­de för­sko­le­chef på Pyss­ling­en för­sko­lor.

– Vi har märkt att vå­ra barn på den­na jät­testo­ra för­sko­la mår bätt­re av att fi­ra lu­cia med ett lu­ci­a­tåg på det­ta sätt. Vi fil­mar på lu­ci­a­da­gen och da­gen ef­ter har vi drop in-fru­kost då al­la, barn och vård­nads­ha­va­re, är väl­kom­na. Då fi­kar vi och tit­tar på fil­men till­sam­mans.

Äld­re lus­sar för yng­re

På Pyss­ling­en Vik finns sex av­del­ning­ar. Tre med yng­re barn, 1–3 år, och tre av­del­ning­ar med äld­re barn, 3–5 år.

– De äld­re får gå ett tra­di­tions­en­ligt lu­ci­a­tåg för de yng­re bar­nen på de oli­ka av­del­ning­ar­na. Vis­sa av de yng­re bar­nen sjung­er med.

Hon be­rät­tar även att del­ta­gan­det är högst fri­vil­ligt, och att man får va­ra vad man kän­ner sig be­kväm i.

– För­ra året ha­de vi en en Spi­der­man med i tå­get. Vi ser till det en­skil­da bar­nets be­hov, det kan bli en press att klä ut sig. Det här bar­net kun­de in­te re­la­te­ra till stjärn­gos­se men kän­de sig be­kväm med att va­ra Spi­der­man.

”Går mis­te om tra­di­tion”

På Pyss­ling­ens öv­ri­ga fy­ra för­sko­lor i nor­rort ser lu­ci­a­fi­ran­det oli­ka ut be­ro­en­de på hur barn­grup­per­na ser ut.

En­ligt Ma­ria Sil­ver­bring är det här ett lyc­kat kon­cept och hon har fått po­si­tiv re­spons från fle­ra för­äld­rar. Men al­la är in­te li­ka nöj­da. Pet­ra De­gerlund, som har två barn på Pyss­ling­en Vik, är kri­tisk.

– Vi går mis­te om den fi­na svens­ka tra­di­tio­nen att få fi­ra lu­cia med vå­ra barn så som vi själ­va har fått gö­ra som små. Min älds­ta flic­ka övar på julsång­er var­je dag och kväll och det­ta ska vi in­te få se på när hon fram­för, ut­an se det på film, sä­ger hon.

Sjunga in­för folk

Ma­ria Sil­ver­bring hål­ler med om att en­skil­da barn kan tyc­ka att det är kul att för­äld­rar­na kom­mer och tit­tar.

– Men man mås­te ut­gå från de barn man har. Det här ska bli en fin dag för bar­nen, det är för de­ras skull vi gör det här, in­te för nå­gon an­nans.

Mer po­si­ti­va

And­ra för­äld­rar på Pyss­ling­en Vik är mer po­si­ti­va till upp­läg­get. Jen­ny Lars­son har ett barn på för­sko­lan, bor i Väsby och job­bar själv som pe­da­gog på en för­sko­la i Väsby.

– För­äld­rar­na får fak­tiskt ac­cep­te­ra att pe­da­go­ger­na sät­ter bar­nen i förs­ta hand. He­la barn­grup­pen, in­te en­skil­da barn. För­sko­lan har ut­veck­lats se­dan vi var små, i dag har vi en hel lä­ro­plan (Lp­fö 98) att föl­ja och myc­ket mer forsk­ning som hjäl­per oss att för­stå mer om bar­nen.

Jen­ny Lars­son tyc­ker att det är bra att de fi­rar lu­cia på bar­nens vill­kor på Pyss­ling­en Vik.

– Det vik­ti­gas­te är in­te att för­äld­rar­na ska få se si­na barn upp­trä­da ut­an att bar­nen är nöj­da och tyc­ker det är ro­ligt!

LU­CI­A­TÅG. Pyss­ling­en Vik för­sko­la i Upp­lands Väsby väl­jer en­ligt bi­trä­dan­de för­sko­le­chef Ma­ria Sil­ver­bring att lå­ta bar­nen fi­ra lu­cia ut­an för­äld­rar­na. FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.