Qim vann stri­den mot kom­mu­nen om lä­gen­het

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

2019 ser ut att bör­ja bra för Qim Hult­man, som i sep­tem­ber vräk­tes från Väsby kom­muns för­sök­slä­gen­het i Run­by.

Hon över­kla­ga­de och fick till slut rätt. I ja­nu­a­ri får hon flyt­ta in i en ser­vice­bo­stad i Sig­ma med bo­en­de­stöd dyg­net runt.

Qim Hult­man har länge haft al­ko­hol­pro­blem ef­ter en tuff upp­växt. Som barn och ton­å­ring ut­sat­tes hon för sex­u­el­la över­grepp och väx­te upp i en fos­ter­fa­milj, där hon lev­de un­der stark psy­kisk stress.

Hon är di­a­gnosti­ce­rad med post­trau­ma­tiskt stres­syndrom och li­der även av dyskal­ky­li, de­pres­sion och en lätt ut­veck­lings­stör­ning, vil­ket lett till att hon be­hövt hjälp i var­da­gen.

Ef­ter tre och ett halvt år i för­sök­slä­gen­he­ten i Run­by kräv­de kom­mu­nen till­ba­ka nyck­lar­na i sep­tem­ber för­ra året.

Qim Hult­man ha­de då tid­vis åter­fal­lit i al­ko­hol­miss­bruk, vil­ket hon för­stod som den un­der­lig­gan­de an­led­ning­en till vräk­ning­en.

Di­rekt ef­ter kom­mu­nens be­slut över­kla­ga­de hon till för­valt­nings­rät­ten som döm­de till hen­nes för­del. Då sva­ra­de kom­mu­nen med att över­kla­ga till kam­mar­rät­ten, som nu kom­mit med sitt be­slut – även det till Kims för­del.

– Det här känns helt enormt. Jag fick rätt, det är kom­mu­nen som har gjort fel. Man kan in­te flyt­ta ut nå­gon med be­ro­en­de­pro­ble­ma­tik på två vec­kor, sä­ger Qim.

Flyt­tar till Sig­ma

Ef­ter vräk­ning­en pla­ce­ra­des hon på ett så kal­lat mo­ti­va­tions­hem ut­an­för Båls­ta, där hon in­te mått bra.

– Men jag har på egen hand kla­rat av att va­ra nyk­ter se­dan den 9 au­gusti. Jag går nu hos psy­ko­log en gång i vec­kan, be­rät­tar Qim Hult­man.

Den 15 ja­nu­a­ri får hon flyt­ta in i sin nya lä­gen­het på Has­sel­ga­tan i Sig­ma. Där finns det bo­en­de­stöd dyg­net runt om hon be­hö­ver pra­ta, få hjälp med in­köp el­ler and­ra syss­lor. Men stä­dar och la­gar mat gör hon själv.

– Jag vill in­te att nå­gon rör mi­na gre­jer, sä­ger hon och skrat­tar.

– Det bäs­ta med att flyt­ta är att jag får lugn och ro. Jag har sak­nat bå­de lug­net och fri­he­ten, sä­ger hon.

”Ska bju­da hem al­la”

På tors­dag ska hon träf­fa en lä­ka­re för att få en be­döm­ning av sju­ker­sätt­ning/ar­bets­för­må­ga. Hon sä­ger att hon hemskt gär­na vill ha ett del­tids­jobb, gär­na som vux­en­re­surs.

– Jag job­bar jät­te­gär­na på ett äldre­bo­en­de där man kän­ner att man gör nyt­ta. Jag vill in­te gå på för­sörj­nings­stöd, man vill ju kla­ra sig själv, sä­ger hon.

Hur ska du fi­ra nya lä­gen­he­ten? – Jag ska bju­da hem al­la som be­tytt myc­ket för mig, som har ställt upp och fun­nits där. Då blir det kaf­fe och bul­lar. Och ing­en får tac­ka nej!

Jag job­bar jät­te­gär­na där man kän­ner att man gör nyt­ta. Jag vill in­te gå på för­sörj­nings­stöd, man vill ju kla­ra sig själv

FO­TO: CHARLOTTE ÅRLING/ARKIV

FICK RÄTT. Qim Hult­man får flyt­ta in i sin nya lä­gen­het den 15 ja­nu­a­ri. Den gam­la lä­gen­he­ten i Run­by fick hon läm­na med två vec­kors var­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.