FÖLJ BÄVERNS SPÅR I VÄSBY

Snart fal­ler trä­det i Fresta­bäc­ken, ef­ter att gna­gar­dju­ren va­rit i far­ten – vi går på sa­fa­ri med Hen­rik de Jous­si­neau.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Text: An­ders Ek­ström

Är ett träd över en viss di­a­me­ter så gna­ger den av stör­re de­len av trä­det och lå­ter se­dan vin­den skö­ta job­bet.

NATURUPPLEVELSE. Gna­gar­na för­gyl­ler fau­nan i kom­mu­nen: ”Vi mås­te hål­la upp­sikt”

O m du ser en avgnagd asp el­ler björk är du på rätt spår. Des­sa träd, och i viss mån klibb-al och sälg, är näm­li­gen bäverns sto­ra fa­vo­ri­ter.

Run­tom bland Väs­bys sjö­ar och stör­re vat­ten­drag finns den mörk­bru­na gna­ga­ren och läm­nar si­na ka­rak­tä­ris­tis­ka spår ef­ter sig.

Ett av des­sa spår finns längs med Väs­by­ån. En halvt avgnagd asp strax bort­om sta­tions­om­rå­det. På en natt kan ett nor­mal­stort träd av­ver­kas av bä­vern.

– Den här fo­tar jag och gör en hän­del­se­rap­port på. Vi mås­te hål­la koll att trä­det in­te väl­ter, sä­ger Hen­rik de Jous­si­neau som är na­tur­vår­da­re på kom­mu­nen.

Länge utro­tad

Bä­vern var länge utro­tad i Sve­ri­ge, men plan­te­ra­des in igen från 1922. Se­dan dess har stam­men åter­häm­tat sig och finns nu i he­la Sve­ri­ge. Så även i Upp­lands Väsby. Uppskatt­nings­vis finns det 130 000 bäv­rar i he­la lan­det.

– Vi har kon­sta­te­rat fö­re­komst vid bland an­nat Väs­by­ån, Mä­la­ren, Norr­vi­ken och Fresta­bäc­ken, fort­sät­ter de Jous­si­neau.

Vi tar en kom­mun­bil och åker vi­da­re till just Fresta­bäc­ken, som lig­ger strax väs­ter om stads­de­len Fres­ta. Ky­lan har gjort att en tunn is lig­ger på bäc­ken och där vatt­net väl syns är det väl­digt stil­la.

– Det ser upp­dämt ut. Du ser, det är myc­ket vat­ten här men ing­et flö­de. Vi mås­te hål­la upp­sikt så det in­te sväm­mar över.

För­däm­mer vat­ten­drag

Det är med störs­ta san­no­lik­het bä­vern som va­rit fram­me och stop­pat flö­det för att bil­da en damm. Det­ta för att lät­ta­re kun­na hit­ta mat och få mer lugn i vatt­net. Av kvis­tar, gre­nar och slam byggs för­däm­ning­ar­na och de­ras bon (hyd­da).

An­led­ning­en till att de gna­ger på träd är att de­ras tän­der mås­te sli­pas ner, för att äta bar­ken och få bygg­ma­te­ri­al.

– De­ras tän­der väx­er oav­bru­tet och de be­hö­ver nö­ta ner dem kon­stant. Är ett träd över en viss di­a­me­ter så gna­ger den av stör­re de­len av trä­det och lå­ter se­dan vin­den skö­ta job­bet. Tun­na­re stam­mar slä­par de själ­va ner i vatt­net, sä­ger Hen­rik de Jous­si­neau.

Vi åker vi­da­re längs med bäc­ken och kom­mer ner till söd­ra de­len av Fresta­bäc­ken, vid Norr­vi­kens nor­ra än­de. Likt läng­re upp finns det två för­däm­ning­ar och spår av bäverns fram­fart. Trots att den i viss mån or­sa­kar ex­tra ar­be­te är kom­mu­nen gla­da att den finns här.

– Bä­vern är en trev­lig naturupplevelse och bi­drar till bland an­nat flö­des­för­dröj­ning och vat­ten­re­ning. Bäv­rar är ock­så vik­ti­ga för bi­o­lo­gisk mång­fald då de­ras däm­men gör land­ska­pet mer va­ri­e­rat och ska­par bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för ar­ter som är be­ro­en­de av vat­ten.

”Kan med­fö­ra ut­ma­ning­ar”

Men det gäl­ler att hål­la koll på dess ir­ra­tio­nel­la fram­fart.

– Den kan såklart med­fö­ra ut­ma­ning­ar såsom över­sväm­ning­ar som kan or­sa­ka ska­dor på in­fra­struk­tur, od­ling­ar och sko­gar. Även att däm­me­na hind­rar fis­ken att vand­ra fritt i vat­ten­drag.

– Det kan hän­da att vi mås­te stö­ra den och kanske ri­va däm­me­na el­ler de­ras hyd­da. Man har då en di­a­log med läns­sty­rel­sen, och mås­te ha ett spe­ci­ellt till­stånd, för att gö­ra så li­te ska­da som möj­ligt på dju­ret.

Men san­no­lik­he­ten att se den är li­ten. Bä­vern är ett natt­djur och of­tast väl­digt skygg, även om den bli­vit mer van med män­ni­skan när den bor nä­ra tä­tor­ten.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FÖRDÄMT. Hen­rik de Jous­si­neau in­spek­te­rar en för­däm­ning i Boll­stanäs som bä­vern gjort. Det tar bä­vern un­ge­fär en natt att gna­ga så myc­ket som på run­da bil­den. Det­ta träd åter­finns längs med Väs­by­ån, någ­ra sten­kast från sta­tio­nen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÅRET RUNT. Bä­vern går in­te i ide, ut­an är va­ken året runt. Gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.