Väs­bytjej kan bli årets Sve­rige­fin­ne

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Allt fler ut­sätts för bil­rån i hem­met el­ler ute på stan i nor­ra Stock­holm. Nu ska po­li­sen job­ba till­sam­mans mot rån­vå­gen.

Se­dan i vå­ras har bil­rån i hem­met ökat, till­sam­mans med bil­rån som sker ute på stan, en­ligt po­li­sen.

– Man går hem till folk när de är hem­ma i syf­te att till­gri­pa bil­nyck­lar, el­ler till­tving­ar sig en bil ute på en par­ke­ring el­ler dy­likt. Of­ta med våld, och va­pen som en kniv el­ler pi­stol, sä­ger Jo­nas Lund, ope­ra­tiv sam­ord­na­re vid po­li­sen.

– Vi job­bar med att kart­läg­ga vad de här bi­lar­na an­vänds till, om de an­vänds som verk­tyg vid and­ra brott el­ler om de skep­pas ut­om­lands.

Det är sär­skilt lo­kal­po­lis­om­rå­de­na Tä­by, Sol­len­tu­na, Jär­fäl­la, och Väl­ling­by som är ut­sat­ta.

Två häk­ta­de

Po­li­sen hål­ler just nu på att kart­läg­ga om­fatt­ning­en av brot­ten för att få en bätt­re lä­ges­bild, och har in­lett en ut­ö­kad sam­ver­kan mel­lan om­rå­de­na.

En­ligt Jo­nas Lund rör det sig om om­fat­tan­de ut­red- ning­ar vid den här ty­pen av brott. – Många gång­er tror vi att det rör sig om or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, där­för blir det sto­ra ären­den och ut­red­ning­ar.

En­ligt Jo­nas Lund är det myc­ket all­var­ligt.

– Det är en oer­hörd kränk­ning för de som ut­sätts, när nå­gon träng­er sig in i ditt hem, of­ta nat­te­tid. I den aspek­ten är det ett väl­digt grovt brott. In­brott sker of­ta dag­tid när ing­en är hem­ma, men nu är fa­mil­jer med barn hem­ma när det här sker, sä­ger han.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

BIL­RÅN I HEM­MET. En­ligt po­li­sen har bil­rån i hem­met och på par­ke­rings­plat­ser ökat i nor­ra Stock­holm det se­nas­te halv­å­ret. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.