Två go­li­at­popp­lar fäll­da

SÄKERHET. Trä­den längs Dra­gon­vä­gen bor­ta – gran­nar­na sör­jer: ”Vi hål­ler in­te med”

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Det var två väl­digt ka­rak­tä­ris­tis­ka träd med ett in­ten­sivt få­gel­liv. Jag tyc­ker det är trå­kigt.

Två höga go­li­at­popp­lar fäll­des i ons­dags vid Dra­gon­vä­gen av sä­ker­hets­skäl. Fle­ra bo­en­de i om­rå­det sörj­de dock när de gran­na ka­rak­tärs­trä­den för­svann och blev till flis.

Li­ka höga som Dra­gon­vä­gens blåa hus har de två go­li­at­popp­lar­na va­rit ett om­tyckt in­slag i om­rå­det se­dan det bygg­des. En­ligt upp­gif­ter plan­te­ra­des de in 1970.

Men nu är de ett min­ne blott.

På ons­da­gen skred två brit­tis­ka ar­bo­ris­ter till ver­ket och fäll­de de re­jä­la trä­den på en dryg tim­me. An­led­ning­en var att de ut­gör en sä­ker­hets­risk.

– Vi tve­ka­de länge, men hell­re gö­ra så här än att liv ris­ke­ras, sä­ger Nils Odén som är stads­träd­gårds­mäs­ta­re hos kom­mu­nen.

– Go­li­at­popp­lar för­ö­kar sig ge­nom att tap­pa gre­nar och när mer folk rör sig i om­rå­det ut­gör de en risk. Ty­värr ha­de det bli­vit för svårt, och osä­kert, att an­sa trä­den när par­ken väl är fär­dig­byggd.

Ny park byggs

På mar­ken på­går ar­be­tet med att byg­ga den nya stads­delspar­ken för fullt. Res­ter­na av go­li­at­popp­lar­na blir nu till flis och dessvär­re kan in­te stam­men an­vän­das till nå­got då pop­pel rutt­nar för fort.

Där­e­mot kom­mer det att fin­nas äld­re Väs­by­träd i den kom­man­de par­ken. Ett sten­kast läng­re bort står ett gäng träd, bland an­nat gran, som ti­di­ga­re flyt­ta­des från om­rå­det – och ska plan­te­ras till­ba­ka.

– Vi kom­mer även att flyt­ta hit en be­fint­lig lönn som står en bit bort här, sä­ger Odén och pe­kar ös­terut.

På plats den dim­mi­ga ons­dags­mor­go­nen fanns även fle­ra bo­en­de i om­rå­det. Kristi­na sörj­de att trä­den.

– Jag tyc­ker det är förjäv­ligt att de tas ner och många hål­ler med mig om det. Vi hål­ler in­te med om att de är far­li­ga, sä­ger hon.

”Är ty­värr nöd­vän­digt”

– Det är trå­kigt och led­sen att du är så­rad över det­ta, sä­ger Nils Odén till Kristi­na.

– Men det är ty­värr nöd­vän­digt att gö­ra så här, det finns ing­en an­nan ut­väg.

Tom­my Eriks­son, som bott 13 år på Dra­gon­vä­gen, har ef­ter visst tvi­vel för­li­kat sig att go­li­at­popp­lar­na för­svin­ner.

– För nå­gon må­nad se­dan ram­la­de en gren ner så visst ut­gör de en sä­ker­hets­risk, sä­ger Tom­my som haft trä­dets gre­nar pre­cis ut­an­för sitt föns­ter.

– Det var två väl­digt ka­rak­tä­ris­tis­ka träd med ett in­ten­sivt få­gel­liv. Jag tyc­ker det är trå­kigt, såklart, men det finns and­ra träd här och för­hopp­nings­vis blir det fint i par­ken på sikt.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TIM­ME. På en dryg tim­me för­svann go­li­at­popp­lar­na från värl­den.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

EN­DA UTVÄGEN. Stads­träd­gårds­mäs­ta­ren Nils Odén såg av­verk­ning som det en­da möj­li­ga för trä­den vid Dra­gon­vä­gen.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FLIS. Med störs­ta san­no­lik­het blir popp­lar­na till flis då de an­nars rutt­nar snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.