Boh­man kri­tisk mot Storm

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Den slo­pa­de skejt­par­ken i Smed­by har rört upp käns­lor. Mat­hi­as Boh­man (S) är kri­tisk till Al­li­an­sen och fram­för allt mot Väs­bys Bäs­ta ef­ter att par­ti­et ko­vänt kring det klub­ba­de för­sla­get.

I au­gusti togs de förs­ta spad­ta­gen till en skejt­park i Smed­by. Det­ta ef­ter ett en­häl­ligt be­slut i kom­mun­sty­rel­sen där samt­li­ga lo­ka­la par­ti­er fanns re­pre­sen­te­ra­de.

Men se­dan kom va­let emel­lan. Det nya sty­ret, där M, C, KD, L och VB in­går, har nu med­de­lat att den pla­ne­ra­de skejt­par­ken stru­kits ur bud­ge­ten. Ett svek mot väl­jar­na och kom­mu­nens unga, me­nar ti­di­ga­re KS-ord­fö­ran­den Mat­hi­as Boh­man (S).

Fram­för allt rik­tar Sle­da­ren kri­tik mot sitt fö­re det­ta sam­ar­bets­par­ti Väsby Bäs­ta. VB var med i den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten i Upp­lands Väsby, men har till den­na man­dat­pe­ri­od bytt si­da.

– Det är en stor be­svi­kel­se att Väs­bys Bäs­ta, som pro­fi­le­rar sig som kom­mu­nens en­da id­rotts­par­ti, plöts­ligt går emot skejt­par­ken.

– De är med och tar åt sig äran i pro­jek­tet och är med på förs­ta spad­ta­get. Se­dan vän­der de 180 gra­der och släng­er ut den ur sin bud­get. Tungt och trist är för­nam­net, jag är väl­digt för­vå­nad och be­svi­ken över det­ta.

Kom­mu­nal­rå­det tyc­ker in­te VB ta­git åt sig äran om ska­te­par­ken.

– Ab­so­lut in­te. All­ting gick väl­digt fort med ska­te­par­ken in­för va­let. Den förs­ta plat­sen som vi pe­ka­de ut , vid ute­gym­met i Smed­by, var bra men se­dan änd­ra­des det till en mind­re lämp­lig plats. Det finns bland an­nat fjärr­vär­me­rör i mar­ken och det sak­nas par­ke­ring. Med det i åtan­ke har jag inga pro­blem att stry­ka skejt­par­ken i den de­len av Smed­by.

Att de in­te skul­le sat­sa på id­rot­ten av­vi­sas helt av Ro­land Storm.

– Vår störs­ta pri­o­ri­te­ring just nu är en fot­bolls­hall och Väs­bys Bäs­ta är ett id­rotts­par­ti som lyf­ter id­rot­ten. Ef­ter en lös­ning för fot­bol­len kol­lar vi på näs­ta id­rotts­sats­ning.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

MISSNÖJD. Mat­hi­as Boh­man (S, till väns­ter) är be­svi­ken på Al­li­an­sen och de­ras fö­re det­ta sam­ar­bets­part­ner Ro­land Storms Väs­bys Bäs­ta (ovan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.