Tyck till om Öst­ra Run­by med Väsby sta­tions­om­rå­de

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Fram till den 6/12 kan du tyc­ka till om den and­ra de­talj­pla­nen för Väsby En­tré, Öst­ra Run­by med Väsby sta­tions­om­rå­de. För­sla­get vi­sar hur Run­by kan byg­gas sam­man med cen­tra­la Väsby till en sam­man­häng­an­de stads­del, samt hur sta­tions­om­rå­det kan ut­veck­las.

Ut­ställ­ning finns i kom­mun­hu­sets en­tré och i Mes­sing­en. Hand­ling­ar in­klu­si­ve plankar­ta i full stor­lek finns på bib­li­o­te­ket i Mes­sing­en. På web­ben hit­tar du ock­så all in­for­ma­tion: upp­landsvas­by.se/ vas­by­ent­re/sam­rad

Så här kan du läm­na syn­punk­ter: • med e-post: bygg­nads­namn­[email protected] upp­landsvas­by.se • med brev: Upp­lands Väsby kom­mun, Bygg­nads

nämn­den, 194 80 Upp­lands Väsby • via webb­for­mu­lär: upp­landsvas­by.se/vas­by­ent­re/ sam­rad • vid ut­ställ­ning­ar­na i bib­li­o­te­ket, kom­mun­hu­sets en­tré och i Mes­sing­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.