Kri­tik när snabb

Vi i Väsby - - Nyheter -

Kri­ti­ken lät in­te vän­ta på sig när skip stop-tå­gen in­för­des för ett år se­dan. Den ut­lo­va­de ök­ning­en av av­gång­ar ute­blev och i stäl­let fick Ro­te­bro, Hägg­vik, Norr­vi­ken och Ul­riks­dal gle­sa­re tra­fik.

– Ur­sprungstan­ken med skip-stop, att in­fö­ra yt­ter­li­ga­re av­gång­ar och att des­sa skul­le va­ra snabb­tåg, är vi helt för. När re­sul­ta­tet där­e­mot blev att det in­ne­bar tur­ned­drag­ning­ar för de som re­ser från Ro­te­bro sta­tion var det där­e­mot en an­nan sak, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och fort­sät­ter:

– Vi tyc­ker in­te att snab­ba­re re­sor för vis­sa i kom­mu­nen ska ske på be­kost­nad av mins­ka­de an­ta­let av­gång­ar för and­ra. Så det är med blan­da­de käns­lor som vi ser det­ta. Snabb­tå­gen på ost­kust­ba­nan (Märstagre­nen) för­svin­ner allt­så i och med tid­ta­bellom­lägg­ning­en som tra­fik­ver­ket an­sva­rar för i de­cem­ber 2019. Där­e­mot be­hål­ler lands­ting­et skip stop-tra­fi­ken på de sträc­kor där sy­ste­met har fun­ge­rat, som Ci­ty-Nynäs­hamn.

– Res­tids­vins­ter­na med skip stop är upp­skat­ta­de till fem mi­nu­ter från Upp­lands Väsby sta­tion till Stock­holm Ci­ty, vil­ket är po­si­tivt ur ett sam­hälls­e­ko­no­miskt per­spek­tiv. Dock är det till nack­del för re­se­nä­rer från de söd­ra kom­mun­de­lar­na som an­vän­der Ro­te­bro sta­tion där tur­ut­bu­det hal­ve­ra­des, sä­ger Shab­nam Ali­na­za­ri, tra­fik­pla­ne­ra­re på Upp­lands Väsby kom­mun.

Hon på­pe­kar att i ett stör­re per­spek­tiv ökar möj­lig­he­ten för fler re­se­nä­rer att åka kol­lek­tivt i lä­net då tå­gen stan­nar vid var­je sta­tion. Det ska­par även möj­lig­he­ter för fram­ti­da ex­plo­a­te­ring och för­tät­ning i sta­tionsnä­ra lä­gen.

– Men för pend­la­re till och från Upp­lands Väsby sta­tion är res­tids­för­lus­ten såklart in­te po­si­tiv. År 2017 ha­de Upp­lands Väsby 117 av­gång­ar mot Ci­ty en van­lig var­dag och 2018 öka­des an­ta­let av­gång­ar till 143 av­gång­ar mot Ci­ty. En­ligt Claes Wer­säll (M), pressek­re­te­ra­re på Stock­holms läns lands­ting, av­gick sex el­ler sju tåg i tim­men i ena rikt­ning­en i rus­nings­tra­fik un­der 2017. Det­ta öka­des till åt­ta tåg un­der 2018.

– Det som fort­satt gäl­ler är att tra­fik­utök­ning­en med 20 pro­cent som in­för­des för­ra året i sy­ste­met som hel­het bi­be­hålls och där­med klart fler av­gång­ar än ti­di­ga­re för re­se­nä­rer­na från Upp­lands Väsby, sä­ger han. In­led­nings­vis sa al­la po­li­tis­ka par­ti­er ja till om­lägg­ning­en med skip stop-tåg. Men se­dan bac­ka­de lands­ting­et i frå­gan. Även Upp­lands Väsby kom­mun sväng­de i frå­gan.

An­led­ning­en var, en­ligt då­va­ran­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mat­hi­as Boh­man (S), att SL:s bud då skul­le in­ne­bä­ra fär­re av­gång­ar än vad som ti­di­ga­re ha­de ut­lo­vats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.