Jo­hans­son åter­vän­der till Väsby IK i ny le­dar­roll

Vi i Väsby - - Sport -

jan och stod ett gäng mat­cher. Men jag kän­de mig in­te 100 pro­cen­tigt su­gen, ha­de in­te den rät­ta gnis­tan, fort­sät­ter Märsta­so­nen. Istäl­let skul­le han åter­vän­da till Vi­lun­da­hal­len. Men det blir i en helt ny roll. Måns sad­lar näm­li­gen om och blir mål­vaktsträ­na­re. En win win-si­tu­a­tion för bå­da par­ter, då VIK sak­na­de en så­dan den­na sä­song.

– Jag för­de en di­a­log med Tom (Tärn­ström) och in­såg att det skul­le pas­sa mig. Jag tyc­ker att hoc­key är väl­digt ro­ligt och ser många mat­cher, så det är kul att fort­satt kun­na bi­dra med nå­got för spor­ten.

Ti­di­ga­re i no­vem­ber bör­ja­de Måns sin nya roll.

– Det känns jäk­ligt ro­ligt. Jag blir ett boll­plank till mål­vak­ter­na och är med på trä­ning och match. Jag ska även fil­ma en del och ha det som hjälp­me­del.

Vad sä­ger du om Väs­bys två bur­väk­ta­re?

– Två mål­vak­ter av hög klass, även om det själv­klart finns sa­ker att för­bätt­ra. Det känns ro­ligt att få job­ba med två så duk­ti­ga mål­vak­ter och li­ka kul att nu va­ra till­ba­ka i la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.