Ef­ter Opels äg­ar­byte: Sö­rens bil tap­par di­gi­ta­la funk­tio­ner

Svens­ka Opel-äga­re blir av med di­gi­ta­la tjäns­ter när frans­ka äga­ren drar in OnS­tar. – Jag tyc­ker det är då­ligt. Man kan in­te lo­va ut funk­tio­ner och se­dan in­te hål­la det, sä­ger Sö­ren Berg som äger en Opel In­sig­nia.

Vi i Väsby - - Motor -

till­fäl­lig egen­skap. Tvärtom fram­hölls det som en nyc­kel­funk­tion i bi­len. Det var si­da upp och si­da ned i bro­schy­ren om OnS­tar. På den en­da de­ka­len som sit­ter på bi­len står det OnS­tar. Det står tyd­ligt i kö­pe­av­ta­let att jag har köpt den funk­tio­nen. Jag tyc­ker in­te att man ba­ra kan ta bort en så­dan funk­tion ef­ter mind­re än tre år. OnS­tar är gra­tis i ett år och kos­tar se­dan 109 kro­nor per må­nad. Det är Sö­ren Berg be­redd att be­ta­la för att få de många funk­tio­ner­na i ap­pen och trygg­he­ten i att OnS­tar ring­er rädd­nings­tjäns­ten vid en olyc­ka.

– Det här in­ne­bär en för­lust i funk­tion och en för­lust i andra­hands­vär­de, sä­ger han.

– Det finns två rim­li­ga lös­ning­ar. An­ting­en att Opel för­läng­er av­ta­let med GM el­ler att de er­bju­der en kon­ver­te­ring till det nya sy­ste­met. De mås­te ta an­svar.

Im­por­tö­ren Opel Sve­ri­ge med­de­lar dock att bi­lar med OnS­tar in­te kom­mer att få det nya sy­ste­met. Eko­no­misk er­sätt­ning blir hel­ler in­te ak­tu­ellt.

– OnS­tars ut­fas­ning är en kon­se­kvens av att GM sål­de Opel till PSA-grup­pen och det lig­ger ty­värr ut­an­för vår kon­troll. Vi för­står att kun­den kän­ner sig be­svi­ken men tjäns­ten kom­mer att va­ra ak­tiv än­da fram till den 31 de­cem­ber 2020 och ge sam­ma go­da ser­vice som i dag, sä­ger in­for­ma­tions­chef An­nic­ka Tro­eds­son. Kon­su­ment­ver­ket be­dö­mer att det blir svårt att krä­va er­sätt­ning.

– Jag har svårt att se att det skul­le bli ak­tu­ellt med eko­no­misk kom­pen­sa­tion ef­tersom tjäns­ten är en pre­nu­me­ra­tion som man be­ta­lar må­nads­vis för att ut­nytt­ja. När tjäns­ten av­slu­tas ska kon­su­men­ten gi­vet­vis in­te be­hö­va be­ta­la nå­got för den, sä­ger Charlotte Sö­derlund, ju­rist på Kon­su­ment­ver­ket.

Sö­ren Berg fun­de­rar än­då på att dri­va sa­ken vi­da­re.

– Det rim­li­ga är att Opel tar sitt för­nuft till fånga och lö­ser det här. Jag har ing­en lust att brå­ka, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.