MÄKLARFRÅGAN

Vi i Väsby - - Bostad - Sva­ran­de mäk­la­re An­ton R. Varg Hus­man Hag­berg

FRÅGA: Vem är an­sva­rig för upp­gif­ter­na i ob­jekts­be­skriv­ning­ar?

SVAR: Det är i förs­ta hand säl­ja­ren som an­ses va­ra an­sva­rig för ob­jekts­be­skriv­ning­ens in­ne­håll. Det in­ne­bär att om det finns fel­ak­ti- ga upp­gif­ter i ob­jekts/ be­skriv­ning­en ska säl­ja­ren nor­malt stå för dem. Fas­tig­hets­mäk­la­ren har an­sva­ret att skri­va rätt ut­i­från upp­gif­ter­na som häm­tats in. Det är där­för myc­ket vik­tigt att säl­ja­ren no­ga lä­ser ige­nom allt ma­te­ri­al som mäk­la­ren sam­man­ställt och se­dan god­kän­ner upp­gif­ter­na in­nan den läm­nas till spe­ku­lan­ter­na.

Fas­tig­hets­mäk­la­ren kan dock in­te helt okri­tiskt läm­na över upp­gif­ter från säl­ja­re till kö­pa­re. Mäk­la­ren kan bli an­sva­rig för felet om han el­ler hon bor­de in­sett att upp­gif­ten som läm­na­des var orim­lig.

■ FRÅGA MÄK­LA­REN. Skic­ka di­na frå­gor till mäk­la­ren via e-post re­dak­[email protected]­i­vas­by.se. Håll frå­gan kort!

■ Fråga mäk­la­ren -spal­ten pub­li­ce­ras var­je vec­ka i an­slut­ning till bo­stads­si­dor. Frå­gor­na kan hand­la om al­la äm­nen som grän­sar till bo­stads­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.