Mo­de­ra­ter­na är den sto­ra vin­na­ren i mi­no­ri­tets­sty­ret

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

öpp­na för­sko­lan, kul­tur­sko­lan, fa­mil­je- och skol­ser­vice, fa­mil­je­cen­tra­len och mins­kad städ­fre­kvens i sko­lor, för­sko­lor och äldre­omsor­gen. Det är ex­em­pel på ef­fek­ter när Väs­bys nya M-led­da mi­no­ri­tets­sty­re fö­re­slår ned­skär­ning­ar med 36,8 mil­jo­ner ef­ter ny­år och 59,7 mil­jo­ner året där­på.

Näs­ta år vän­tas ett 30-tal med­ar­be­ta­re som bär fram väl­fär­den i Upp­lands Väsby kom­mun slu­ta att job­ba i kom­mu­nen. Det är de förs­ta ef­fek­ter­na av det Väs­bys mo­de­ra­ter i val­rö­rel­sen kal­la­de: ” Vi ska pri­o­ri­te­ra det som är vik­tigt på rik­tigt”. bud­get­för­sla­get från Väsby M-led­da mi­no­ri­tet ger två tyd­li­ga be­sked: 1) Mo­de­ra­ter­na är vin­na­ren i mi­no­ri­tets­sty­ret. De öv­ri­ga par­ti­er­na i sty­ret, Väs­bys Bäs­ta, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na, är för­lo­ra­re. De­ras sam­la­de ge­nom­slag i bud­ge­ten är för­svin­nan­de li­tet.

2) Kul­tur- och fri­tids­om­rå­det får ta ex­tra hår­da smäl­lar i bud­ge­ten. Ska­te­board­par­ken för­svin­ner. Det gör ock­så den pla­ne­ra­de match­hal­len i Vi­lund­a­par­ken för Väs­by­för­e­ning­ar­nas in­om­husid­rot­ter såsom ex­em­pel­vis in­ne­ban­dy, bad­min­ton, bas­ket, hand­boll, kamp­sport, dans och gym­nas­tik. Ut­veck­ling­en av Kai­ro, Sätt­ra, Run­by, till Väsby fri­lufts­om­rå­de stop­pas.

på kul­turoch fri­tids­om­rå­det för­vå­nar mig, då bå­de Li­be­ra­ler­na och Väsby Bäs­ta pro­fi­le­rat sig hårt på om­rå­det. Väs­bys Bäs­ta gör dess­utom an­språk på epi­te­tet, Väs­bys en­da id­rotts­par­ti. Jag sä­ker på att Väs­by­bor­na för­vän­tar sig mer av ett id­rotts­par­ti.

ar­be­tet med att skä­ra ned i väl­fär­den. Vis­sa lå­ter sig im­po­ne­ras av det höga tem­pot, and­ra rus­kar på hu­vu­det åt tak­ten och av­fär­dar för­änd­ring­ar­na som ore­a­lis­tis­ka och orim­li­ga.

Själv kon­sta­te­rar jag att Väsby haft en otro­ligt po­si­tiv ut­veck­ling un­der de se­nas­te fy­ra åren av röd­grönt sty­re. Nu bryts ut­veck­ling­en ge­nom for­ce­ra­de ned­skär­ning­ar på om­rå­den som lig­ger många Väs­by­bor varmt om hjär­tat.

Det må gå snabbt, men det går in­te att kom­pen­se­ra fel rikt­ning med hög has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.