Mind­re jul­mys på grund av spar­krav

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Ar­weds­son charlotte.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Fär­re ga­tor i Väs­by har jul­be­lys­ning i år än för­ra året. Den ny­inskaf­fa­de drak­be­lys­ning­en har in­te hängts upp och ing­en ny vin­ter­be­lys­ning ska in­för­skaf­fas på grund av be­spa­rings­krav.

För­ra året lys­tes Dra­gon­vä­gen upp av en spe­ci­ell julde­ko­ra­tion – ny­in­för­skaf­fa­de vi­king­a­skepp med drak­hu­vu­den. Men i år är ga­tan mörk och tom – det finns inga stol­par som pas­sar. Och när kom­mu­nen ska spa­ra peng­ar drar de även in på öv­rig jul­be­lys­ning i Väs­by.

En­ligt många känns Väs­by mörkt i år. Och den käns­lan kan stäm­ma. Det är näm­li­gen in­te li­ka myc­ket jul­be­lys­ning i stan.

Un­dan­ta­get finns på Väs­bys hu­vud­ga­ta.

– Den jul­be­lys­ning vi har satt upp ut­med Central­vä­gen är sam­ma som för­ra året: de gnist­ran­de stjär­nor­na, sä­ger Nils Odén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re i Upp­lands Väs­by kom­mun.

– Vi har dis­ku­te­rat att in­för­skaf­fa ny jul­be­lys­ning, men på grund av be­spa­rings­kra­ven i kom­mu­nen har vi skju­tit upp be­slu­tet.

En gata som är be­tyd­ligt mör­ka­re än för­ra året är Dra­gon­vä­gen som går för­bi Väs­by Cent­rum.

– Vi­king­a­skep­pen som vi häng­de över Dra­gon­vä­gen för­ra året för­ut­sät­ter stolp­par att hänga emel­lan. Av det skä­let res­te vi pro­vi­so­ris­ka trä­stol­par ut­med ga­tan för­ra året. I år är ga­tan fär­dig med den be­lys­ning den ska ha, och de stol­par­na står in­te par­vis, sä­ger Nils Odén.

Stol­par­na står par­vis

På Mä­larvä­gen står dock de pla­ne­ra­de be­lys­nings­stol­par­na par­vis. Men jul­be­lys­ning­en drö­jer.

– Här skul­le vi kun­na hänga upp vi­king­a­skep­pen – för­ut­satt att kom­mu­nen har råd att kö­pa in er­for­der­ligt an­tal. Men det blir tro­li­gen till 2020, sä­ger Nils Odén.

En ny be­lys­ning skul­le en­ligt Nils Odén i så fall ut­for­mas som en ”vin­ter­be- lys­ning”. En be­lys­ning som tänds vid all­hel­go­na­hel­gen och släcks vid vår­dag­jäm­ning­en, och in­te di­rekt as­so­cie­ras med jul.

”För­ut­sät­ter per­so­nal”

Dis­kus­sio­ner har även förts om att ha al­ter­ne­ran­de be­lys­ning be­ro­en­de på hög­tid: bland an­nat jul, påsk och all­hel­go­na.

– Men med nämn­da spar­krav fal­ler den idén då den för­ut­sät­ter per­so­nal som by­ter gre­jor­na vid rätt till­fäl­len, sä­ger han.

I Fa­ce­book­grup­pen ”Det är i Väs­by det hän­der” har fle­ra rös­ter höjts för mer jul i Väs­by.

” Väs­by är gans­ka ’jultrå­kigt’, sak­nar en mys­mark­nad på Sa­belstorg. Har vi slutat med ju­len i Väs­by? Ba­ra vad jag und­rar...”, lå­ter det i ett in­lägg. En an­nan kom­men­te­rar: ”Nå­gon li­ten till­ställ­ning bor­de man kun­na ar­ran­ge­ra på Hu­go Sa­bels torg. Ett torg känns det in­te som, det är ba­ra ett ge­nom­gångs­stråk. Känns fel­pla­ce­rat.”

Vi­king­a­skep­pen som vi häng­de över Dra­gon­vä­gen för­ra året för­ut­sät­ter stol­par att hänga emel­lan.

FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON

”ÄR MÖRKT HÄR”. – Vi tyc­ker myc­ket om Väs­by och är of­ta ute och pro­me­ne­rar. Det är ljust och fint här på Central­vä­gen, men li­te mörkt i bå­de Su­se­bo­par­ken och i gam­la Väs­by al­lé. Dess­utom be­hövs det mer be­lys­ning i Ba­rock­par­ken och på Dra­gon­vä­gen, där är det ock­så li­te mörkt i år, sä­ger Ca­ri­na Ri­godt och Las­se Lo­rent­zon.

FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON

” IN­TE SÅ MYC­KET”. – Jag tyc­ker den är bra, även om det in­te är så myc­ket. Det är ju mil­jö­vän­ligt med al­la sor­ters ener­gis­be­spa­ran­de åt­gär­der. Vad gäl­ler trygg­he­ten är den mer be­ro­en­de av an­nan typ av be­lys­ning, sä­ger Bir­git­te Rost som bor i Grön­dal men job­bar i Väs­by.

FOTO: MERVI KOSKINEN

I FJOL. Drak­hu­vud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.