MAGGETS FES­TER KÖR MOT SLU­TET

Christi­an Ce­der­ferm och An­ders Matts­son har dri­vit kro­gen Ma­ga­si­net i sju år. Men trots mo­der­ni­se­ring och trev­li­ga­re stäm­ning tving­as de nu att stänga stäl­let.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ekström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

I no­vem­ber 2011 tog Christi­an Ce­der­ferm och An­ders Matts­son över kro­gen Ma­ga­si­net vid Väs­by sta­tion.

Du­on har lång er­fa­ren­het av krog­bran­schen, men tve­ka­de först in­för att ta över den il­la be­ryk­ta­de kro­gen i hjär­tat av Väs­by.

– Ja, vi var svår­flör­ta­de. Jag ha­de själv va­rit där fle­ra gång­er och kän­de tvek­sam­het till att kö­pa det, sä­ger Christi­an.

Var­för då?

– Det var in­te ett tryggt stäl­le. Man ha­de hört om en hel del in­ci­den­ter och ”Maggets” ryk­te var då­ligt. Det var stö­kigt helt en­kelt och det ha­de jag själv upp­levt.

Men grab­bar­na från Märs­ta be­stäm­de sig till slut för att sat­sa på kro­gen trots allt.

– Det fanns po­ten­ti­al, även om stäl­let in­te di­rekt var i sin ”pri­me”. Vi bru­ka­de sko­ja att om man kan vän­da Ma­ga­si­net till nå­got bra så kan man vän­da allt. Det är in­te helt sant, men det stäm­de här i al­la fall.

Helt nytt kon­cept

I sam­band med över­ta­gan­det re­no­ve­ra­des lo­ka­ler­na. Ti­di­ga­re gick stäl­let okej på fre­dag och lör­dag, men nu skul­le al­la da­gar bli lön­sam­ma. Ett sport­bar- kon­cept anam­ma­des, sor­ti­men­tet bred­da­des och myc­ket lo­kal per­so­nal an­ställ­des.

Det vik­ti­gas­te var dock att få ord­ning – och för­bätt­ra ryk­tet.

– Vi bör­ja­de med att stäl­la krav på gäs­ter­na att skö­ta sig och vi la myc­ket re­sur­ser på vak­ter­na. Vi ha­de fler vak­ter än vi be­höv­de en­ligt till­stån­det.

”Me­ra triv­samt här”

Sam­ti­digt på­bör­ja­des ar­be­tet med ima­gen.

– Det skul­le bli me­ra triv­samt att va­ra här. Al­la skul­le kän­na sig väl­kom­na. Det bör­ja­de med ett ” hej och väl­kom­men” i dör­ren och fort­sat­te se­dan i gar­de­ro­ben.

Många har dock kvar gam­la upp­fatt­ning­ar, men de bor­de istäl­let ge oss en chans. Ma­ga­si­net är helt an­norlun­da idag mot hur det har va­rit.

Vi var väl­digt, väl­digt nog­gran­na med hur vi be­möt­te gäs­ter­na, det skul­le kän­nas ge­nu­int och kul att va­ra här.

– Många har dock kvar gam­la upp­fatt­ning­ar, men de bor­de istäl­let ge oss en chans. Ma­ga­si­net är helt an­norlun­da idag mot hur det har va­rit.

Hårt jobb lö­na­de sig

Ef­ter drygt ett och halvt år av hårt jobb med ima­gen – bör­ja­de för­änd­ring­ar­na ge ef­fekt.

– Det gick rakt upp­åt bå­de gäl­lan­de stäm­ning och om­sätt­ning. Det var tufft i bör­jan, med många kost­na­der, men vårt hår­da ar­be­te gav lön för mö­dan, sä­ger Chris- ti­an som även dri­ver Ma­ga­si­net i Märs­ta och O’Le­a­rys i Gäv­le.

Ma­ga­si­net har öp­pet al­la da­gar och gi­vet­vis går fre­dag och lör­dag bäst. Giss­nings­vis pas­se­rar mel­lan 600 och 700 per­so­ner, i al­la åld­rar, natt­klub­ben på en helg.

Slut på det ro­li­ga

Men om en dryg må­nad är det ro­li­ga slut. ”Mag­get” ska ri­vas för att ge plats åt Väs­by En­tré som ska bör­ja byg­gas vid sta­tions­om­rå­det.

– Vi är gla­da och tack­sam­ma för de drygt sju åren här. Det är klart det är job­bigt men sam­ti­digt har jag fa­milj och det lig­ger i ti­den att sad­la om till dag­tid. Vi läm­nar med flag­gan i topp. An­ders hål­ler med: – Det är blan­da­de käns­lor. Man kom­mer att sak­na det, fram­för allt stäm­ning­en och al­la gäs­ter­na. Men sam­ti­digt har många gäs­ter bli­vit ens vän­ner.

Ned­räk­ning­en till stäng­ning­en har re­dan bör­jat och den 12 ja­nu­a­ri pla­ne­ras ” la gran­de fi­na­le”.

– Vi ska ko­ka ihop nå­got bra och al­la som vill är väl­kom­na. Fes­ten ska bå­de va­ra på da­gen och kväl­len och va­ra en vär­dig av­slut­ning här, av­slu­tar Christi­an.

KAN STAN­NA. Grab­bar­na har bli­vit er­bjud­na and­ra Väs­by­lo­ka­ler att ha ”Mag­get” i: ”Vi får se, men om vi öpp­nar blir det helt ny tapp­ning. in­te en natt­klubb”, sä­ger Christi­an Ce­der­ferm.

FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

KÄRNTRUPP. An­ders Matts­son (till väns­ter) och Christi­an Ce­der­ferm har till­sam­mans med vakt­che­fen Hamdo och Emil, i ba­ren, va­rit med i näs­tan al­la sju åren till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.