Två mitt­fält­skug­gar läm­nar Boll­stanäs SK

Vi i Väsby - - Sport -

– Det blir sorg­ligt att läm­na, vi har va­rit som en fa­milj. Jag har fått vän­ner för li­vet där. Jag tyc­ker att jag ut­veck­lats myc­ket som fot­bolls­spe­la­re och som per­son. Och jag har myc­ket att tac­ka klub­ben för.

– Jag läm­nar fram­för allt för att vi in­te gick upp, sy­ste­met är orätt­vist. Vi vann allt, men föll i årets två sista mat­cher och blev kvar.

Vad sä­ger du om BP som klubb?

– En bra och sta­bil klubb med bra vär­de­ring­ar. La­get är tek­niskt och spe­lan­de lag och spe­lar bra fot­boll så det finns bra möj­lig­he­ter till att ut­veck­las.

Vad har du för mål med ditt nya lag?

– Att kom­ma in i la­get och för­sö­ka spe­la så myc­ket som möj­ligt. Jag tror även att vi har en bra möj­lig­het att hål­la oss kvar.

An­na Thim, 21, har spe­lat i BSK:s a-lag se­dan 2013 och slog ige­nom stort i år med 16 mål från sin yt­ter­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.