Det har bli­vit krång­li­ga­re att häm­ta ut si­na pa­ket

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

har jag och mi­na gran­nar fått pa­ket le­ve­re­rat till and­ra postom­bud än det som vi ti­di­ga­re fått. En dag fick vi fem pa­ket som spreds ut hos tre (3!) oli­ka om­bud.

En­ligt Post­nord har de gjort rätt och hän­vi­sar till att jag kan väl­ja en le­ve­ran­tör som kö­per en ex­tratjänst hos Post­nord med ga­ran­ti att få le­ve­rans till när­mas­te om­bud. Det blir in­te lät­ta­re att an­vän­da Post­nords tjäns­ter ut­an svå­ra­re, känns fel i des­sa e-han­dels­ti­der.

Trist att få pa­ket på 18 ki­lo 1,2 kilo­me­ter läng­re bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.