VNG sat­sar mer på id­rott

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ekström

Snart kan den som vill spe­la fot­boll på skol­tid gö­ra det i kom­mu­nen. Näs­ta år star­tar Väs­by Nya Gym­na­si­um en fot­bolls­ut­bild­ning – och fler spor­ter vän­tar.

Idag finns sim­ning på skol­tid i Väs­by Nya gym­na­si­um och in­om kort kom­mer fle­ra spor­ter att kun­na er­bju­das. Till­sam­mans med Boll­stanäs SK kom­mer VNG att star­ta en fot­bolls­ut­bild­ning på gym­na­sie­sko­lan.

– Att in­le­da sam­ar­be­ten med id­rotts­klub­bar är en vik­tig stra­te­gi för oss. Bå­de vi och id­rotts­klub­bar­na vin­ner på sam­ar­be­ten och fram­för allt gör vi en in­sats för sam­häl­let och vå­ra ung­do­mar som får möj­lig­het att kom­bi­ne­ra id­rott och stu­di­er un­der gynn­sam­ma för­hål­lan­den, sä­ger VNG:s rek­tor Ho­mar Ka­dir, i ett press­med­de­lan­de.

Fler spor­ter på gång

Un­der 2019–2020 vill gym­na­si­et även lan­se­ra tri­athlon och in­ne­ban­dy som in­rikt­ning. Idag finns ett sam­ar­be­te med Väs­by IK HK om att star­ta hoc­key­ut­bild­ning från 2020.

Jesper Sta­h­re blir förstalä­ra­re hos VNG och kom­mer an­sva­ra för fot­bol­len och att få in fle­ra spor­ter på det lo­ka­la gym­na­si­et.

Boll­stanäs sport­klubb väl­kom­nar sam­ar­be­tet.

– Vi vill att ung­do­mar ska kun­na id­rot­ta så länge som möj­ligt. Nu får de möj­lig­het att id­rot­ta dag­tid och nä­ra si­na hem. Vå­ra le­da­re får dess­utom möj­lig­he­ter att va­ra del­ak­ti­ga i de ak­ti­vas var­dag på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re, sä­ger Andrea Möl­ler­berg ord­fö­ran­de i fot­bolls­sek­tio­nen.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

STAR­TAR. Näs­ta år star­tar en fot­bolls­ut­bild­ning på Väs­by Nya Gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.