Ocku­pan­ter flyt­tar – fick el av­stängd

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jon­ny An­ders­son

Va­len­tin Pon­ce har åter­fått sin bo­stads­rätt ef­ter att hans hy­res­gäs­ter oc­ku­pe­rat den i över ett halv­år. Som tack tog de med sig hans möb­ler.

Som Vi i Väs­by ti­di­ga­re be­rät­tat hyr­de Va­len­tin Pon­ce ut sin lä­gen­het till ett par i de­cem­ber 2017. Sista april 2018 gick kon­trak­tet ut, men när Va­len­tin skul­le flyt­ta till­ba­ka väg­ra­de pa­ret att flyt­ta.

Inga myn­dig­he­ter kun­de hjäl­pa ho­nom och ären­det för­vän­ta­des gå till dom­stol ef­ter att hy­res­gäs­ter­na valt att över­kla­ga det av­hys­nings­be­slut de del­gi­vits. Det he­la såg ut att bli en ut­dra­gen pro­cess, men ef­tersom pa­ret även slu­ta­de be­ta­la hy­ran kom Va­len­tin på en an­nan ut­väg.

– Jag stäng­de av elen, be­rät­tar han. För­val­ta­ren var skep­tisk, bland an­nat oro­lig för kyl och frys men de är självav­fros­tan­de och då gick de med på att stänga av.

Två da­gar in­nan ha­de man­nen ringt och va­rit hot­full.

– De skul­le in­te flyt­ta, ut­an var in­ställ­da på att tings­rät­ten fick av­gö­ra vem som ha­de rätt till lä­gen­he­ten.

Ef­ter två vec­kor ut­an el gav pa­ret upp. Va­len­tin Pon­ce fick dock till­kal­la po­lis när han – via gran­nar som han upp­levt som myc­ket stöt­tan­de – fick re­da på att pa­ret flyt­ta­de ut och tog med sig möb­ler.

– Mi­na möb­ler. Po­li­sen kom men det kun­de in­te gö­ra nå­got ef­tersom hy­res­gäs­ter­na påstod att det var de­ras. Jag tyc­ker att det är jät­te­märk­ligt, för mig är det ren stöld. De väg­ra­de dess­utom att läm­na ifrån sig nyck­lar­na, sä­ger Va­len­tin och fort­sät­ter:

– Da­gen där­på byt­te jag lås och ha­de städ­fir­ma som kom dit i vec­kan och stä­da­de lä­gen­he­ten som var rätt ned­gri­sad.

Han har än­nu in­te flyt­tat till­ba­ka.

– Jag be­hö­ver ord­na någ­ra sa­ker först.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

LJUS­NING. Va­len­tin Pon­ce hyr­de ut sin bo­stads­rätt i fem må­na­der, se­dan dess har han käm­pat för att hy­res­gäs­ter­na ska läm­na lä­gen­he­ten. För en vec­ka se­dan lyc­ka­des han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.