Höjt straff för in­gjut­ning av Ma­de­le­ne

Vi i Väsby - - Nyheter -

Vå­ren 2016 hit­ta­des Ma­de­le­ne från Kall­häll död, in­gju­ten i ett be­tong­block i ett skogs­om­rå­de i Upp­lands Väs­by. Nu skär­per Svea hov­rätt straf­fet för den man som dömts för att ha gju­tit in hen­ne till ett år och åt­ta må­na­der för brott mot grif­te­fri­den.

En kvin­na, som man­nen ha­de ett för­hål­lan­de med, döms till med­hjälp för sam­ma brott och får ett års fäng­el­se.

Tings­rät­ten skrev i sin ti­di­ga­re dom att man­nen och kvin­nan köp­te sto­ra mäng­der ce­ment – da­gar ef­ter att Ma­de­le­ne för­svun­nit. De ha­de ock­så sms­kon­ver­sa­tio­ner som rör­de in­kö­pen.

Man­nen miss­tänk­tes in­led­nings­vis för mord, men be­vis­ning­en räck­te in­te. Bå­de man­nen och kvin­nan har ne­kat till brott.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PRISHÖJNING. SL-kor­tet blir 30 kro­nor dy­ra­re från års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.