Väs­by be­va­kas nu av ord­nings­vak­ter

START. Tjuv­start för nya trygg­hets­sats­ning­en på fre­dag Nu bör­jar ord­nings­vak­ter job­ba i syf­te att öka trygg­he­ten i cen­tra­la de­lar­na av Väs­by. Bak­grun­den är sam­ver­kan­s­ö­ver­ens­kom­mel­sen som skrevs un­der mel­lan po­li­sen och kommunen och den in­rikt­ning som nya

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Från och med fre­da­gen har ord­nings­vak­ter bör­jat rö­ra sig i de cen­tra­la de­lar­na av Väs­by med be­fo- gen­het att kon­trol­le­ra per­so­ner. För­hopp­ning­en är nu att trygg­he­ten ska öka.

Det här kan ses som en ”tjuv­start” på de trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der som finns i bud­ge­ten som bör­jar gäl­la från års­skif­tet.

– Det här är myc­ket gläd­jan­de. Ord­nings­vak­ter är ett skarpt verk­tyg för att främ­ja trygg­he­ten i kommunen, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Från och med fre­dag kom­mer kommunen att för­stär­ka trygg­hets­ar­be­tet med två ord­nings­vak­ter som finns på plats un­der ef­ter­mid­dag och kväll på fre­da­gar och lör­da­gar.

Det är en för­stärk­ning ut­i­från de ti­di­ga­re väk­tar­na som fun­nits i om­rå­det fre­da­gar och lör­da­gar. ”Ge­nom­sö­ka väs­kor” Ord­nings­vak­ter har nå­got stör­re be­fo­gen­het att in­gri­pa mot ord­nings­stör­ning­ar än vad väk­ta­re har.

– De kan till ex­em­pel ge­nom­sö­ka väs­kor och lik­nan­de, de kan även om­hän­der­ta och hål­la fast per­so­ner, sä­ger Os­kar We­in­mar (M).

Egent­li­gen ska de här trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der­na med ökad när­va­ro i de cen­tra­la de­lar­na av Väs­by trä­da i kraft först från och med års­skif­tet, och då ska ord­nings­vak­ter­na fin­nas på plats al­la veckans da­gar.

– Det här kan ses som en ”tjuv­start” på de trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der som finns i bud­ge­ten som bör­jar gäl­la från års­skif­tet, sä­ger Os­kar We­in­mar (M). Brotts­före­byg­gan­de Bak­grun­den till åt­gär­der­na är att kommunen un­der lång tid har vid­ta­git en rad oli­ka åt­gär­der för att öka sä­ker­he­ten och trygg­he­ten i cen­tra­la Upp­lands Väs­by.

När­va­ron av vux­na är en av de vik­ti­gas­te brotts­före­byg­gan­de fak­to­rer­na och där­för har till­sam­mans med po­li­sen ökad när­va­ro av fäl­tas­si­sten­ter och väk­ta­re va­rit någ­ra av de pri­o­ri­te­ra­de åt­gär­der­na.

Det här är ett förs­ta steg i med­bor­gar­löf­tet som finns i den sam­ver­kan­s­ö­ver­ens­kom­mel­se som skrevs un­der 6 de­cem­ber.

En rad and­ra åt­gär­der på­går ock­så som till­sam­mans med ord­nings­vak­ters när­va­ro kom­mer öka sä­ker­he­ten och den upp­lev­da trygg­he­ten. Fler åt­gär­der Ca­ro­li­ne An­kar­ström, brotts­före­byg­gan­de stra­teg på Upp­lands Väs­by kommun, ger någ­ra ex­em­pel:

– Vi vill ha ökad när­va­ro av fäl­tas­si­sten­ter och har an­sökt om till­stånd för ka­me­raö­ver­vak­ning av de­lar av sta­tions­om­rå­det. Vi vill även gö­ra en över­syn av be­lys­ning­en, ge fort­satt stöd till natt­vand­ran­de för­e­ning­ar och sko­lor och fort­sät­ta ut­veck­lings­ar­be­tet av vär­de­grunds- och vålds­före­byg­gan­de ar­be­te i sko­lor, sä­ger hon. Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

Från och med fre­dag blir det för­stärk­ning i form av ord­nings­vak­ter i cen­tra­la Väs­by. (Bil­den ta­gen vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le) TRYGG­HET. FOTO: CHARLOTTE ARWEDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.