Jät­te­tom­te stals från fa­mil­jens träd­gård

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Att Grin­chen stal ju­len kän­ner de fles­ta till. Men vem har stu­lit fa­mil­jen Malms jät­te­tom­te ut­an­för vil­lan i Boll­stanäs? Det lå­ter som häm­tat ur fil­men ”Grin­chen”, men har fak­tiskt hänt på rik­tigt. Nå­gon har stu­lit ju­len.

El­ler i al­la fall en 2,5 me­ter hög upp­blåst tom­te från en vil­la­träd­gård i Boll­stanäs.

När fa­mil­jen Malm åt fru­kost i lör­dags mor­se kän­des det in­te rik­tigt som van­ligt. När de tit­ta­de ut kän­des träd­går­den mör­ka­re.

Det vi­sa­de sig då att den jät­testo­ra upp­blås­ba­ra tom­ten, som Mar­cus, 14, och Mag­da­le­na, 11, fick i jul­klapp för­ra året, ha­de för­svun­nit från fa­mil­jens träd­gård un­der nat­ten.

– Al­la lam­por som var kopp­la­de till den ha­de ock­så bli­vit för­stör­da. Tom­ten mås­te ha sli­tits loss, be­rät­tar Ul­ri­ka Malm. Fler drab­ba­de Hon tyc­ker det känns obe­hag­ligt att nå­gon va­rit in­ne i träd­går­den un­der nat­ten, och såg i Fa­ce­book­grup­pen att även nå­gon i Grims­ta by fått sin snö­gub­be och ljusslinga stul­na sam­ma natt.

– Det är så trå­kigt, nu har vi ba­ra en li­ten tom­te kvar i träd­går­den. Den var tyd­li­gen in­te li­ka in­tres­sant, sä­ger hon.

Fa­mil­jen gick ut på tom­te jakt för att se om nå­gon ha­de ta­git den och slängt den i sko­gen, men ut­an re­sul­tat. Skram­la till ny tom­te När hon se­dan la­de upp bil­den i Fa­ce­book­grup­pen ”Det är i Väs­by det hän­der” kom re­spon­sen snabbt.

– En kol­le­ga till min man Mat­ti­as ring­de på dör­ren. Han ha­de sin hund med sig och er­bjöd sig att spå­ra. De var ute i över en tim­me, men spå­ren slu­ta­de vid buss­håll­plat­sen, be­rät­tar Ul­ri­ka Malm.

Även gran­nar­na hör­de av sig och vil­le skram­la till en ny tom­te.

– Det här har verk­li­gen ska­pat en­ga­ge­mang i om­rå­det. Hop­pas verk­li­gen att nå­gon hit­tar tom­ten så att vi och gran­nar­na får nju­ta av den någ­ra ju­lar till, sä­ger Ul­ri­ka Malm.

Tom­te­stöl­den är po­li­san­mäld.

– Bar­nen var be­svik­na över att in­te po­li­sen kom ut di­rekt, men jag sa att de har nog li­te an­nat att gö­ra, sä­ger Ul­ri­ka Malm och skrat­tar. Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

Det här har ska­pat en­ga­ge­mang i om­rå­det. Hop­pas verk­li­gen att nå­gon hit­tar tom­ten så att vi och gran­nar­na får nju­ta av den någ­ra ju­lar till.

Hur nå­gon har kun­nat få med sig en 2,5 me­ter hög tom­te från fa­mil­jens Malm är ett myste­ri­um i sig. STU­LEN. FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.