KULTURSKOLAN RÄDDAD – AV NYTT STÄDAVTAL

Det blir inga ned­skär­ning­ar i Väs­by, som ti­di­ga­re har be­fa­rats. Nu be­hö­ver den nam­nin­sam­ling som gjorts in­te ens läm­nas in.

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Det blir inga ned­skär­ning­ar på Kulturskolan i Upp­lands Väs­by, som ti­di­ga­re be­fa­rats. Det be­kräf­tar Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, för Vi i Väs­by. I Väs­by­al­li­an­sens bud­get, som klub­ba­des på kom­mun­full­mäk­ti­ge i går kväll, fanns det en post som gäll­de ned­skär­ning­ar på Kulturskolan. 400 000 kro­nor skul­le spa­ras, vil­ket skul­le få stor in­ver­kan på verk­sam­he­ten.

Men nu kan Vi i Väs­by be­rät­ta att Kulturskolan får ” be­hål­la” de peng­ar­na.

– Det blir inga ned­skär­ning­ar på Kulturskolan. Vi har lyc­kats spa­ra de peng­ar som be­höv­des ge­nom en lyc­kad upp­hand­ling av städ­ning av lo­ka­len. Kost­na­den blir mind­re och ing­en be­hö­ver sväl­ja det bes­ka pill­ret, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Upp­lands Väs­by.

Det här är själv­klart go­da ny­he­ter för al­la de 895 ele­ver som går på Kulturskolan i Väs­by. Och för He­le­na Skoog Wald­ner, sko­lans rek­tor se­dan tolv år.

– Det är all­tid oro­ligt när man hör att det är ak­tu­ellt med ned­skär­ning­ar. Ef­tersom vi in­te har så myc­ket att ta av, för­u­tom per­so­nal­kost­na­der, så ha­de det in­ne­bu­rit fär­re elev­plat­ser. Beske­det att vi får be­hål­la be­fint­li­ga re­sur­ser är vi myc­ket gla­da för. ”Väl­digt gynn­sam” Mu­sik­sko­lan, som star­ta­des 1948, ut­ö­ka­des hös­ten 2017 till att bli kul­tur­sko­la. För­u­tom mu­sik­un­der­vis­ning har man nu även te­a­ter, konst och ny­cir­kus.

– Ut­veck­ling­en från mu­sik­sko­la till kul­tur­sko­la har va­rit väl­digt gynn­sam. De nya äm­ne­na har bli­vit stor suc­cé och det är kö i al­la just nu. be­rät­tar rek­tor He­le­na Skoog Wald­ner.

Em­ma La­ger, ak­tiv i elev­för­e­ning­en Kom­pet, har själv en son som spe­lar tu­ba på Kulturskolan. Hon, likt fle­ra and­ra för­äld­rar, har va­rit myc­ket oro­lig för ned­skär­ning­ar­na, men kan nu ock­så an­das ut.

– Vi ha­de gjort en nam­nin­sam­ling som skul­le över­läm­nas till po­li­ti­ker­na, men nu slip­per vi det, sä­ger hon nöjt. Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

Kulturskolan i Mes­sing­en kla­ra­de sig un­dan ned­skär­ning­ar, trots att de fanns pla­ne­ra­de i den bud­get som klub­ba­des i går kväll. MES­SING­EN. FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.