Hög kva­li­tet på tolk­ut­bild­ning i Väs­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ut­bild­ning­en vid en yr­kes­hög­sko­la i Upp­lands Väs­by som drivs av Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan Stock­holms län ge­nom­förs med god kva­li­tet och mö­ter ar­bets­li­vets kom­pe­tens­be­hov.

Det kon­sta­te­rar Myn­dig­he­ten för yr­kes­hög­sko­lan ef­ter ett till­syns­be­sök.

Det är ut­bild­ning­en Sam­man­hål­len grund­ut­bild­ning till kon­takt­tolk som har grans­kats. Ut­bild­ning­ens or­ga­ni­se­ring och prak­tis­ka ge­nom­fö­ran­de ger del­ta­gar­na go­da möj­lig­he­ter att nå ut­bild­ning­ens mål, he­ter det bland an­nat i gransk­ning­en.

Be­ho­vet av kon­takt­tol­kar är be­ro­en­de av vad som sker i om­värl­den och på­ver­kas av even­tu­el­la flyk­ting­ström­mar.

Myn­dig­he­ten för yr­kes­hög­sko­lan har grans­kat en kon­takt­tolk­ut­bild­ning i Väs­by. TOLK. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.