Någ­ra av be­slu­ten på kom­mun­full­mäk­ti­ge

Vi i Väsby - - Nyheter -

Väs­by­al­li­an­sens flerårs­plan med bud­get 20192022 klub­ba­des. En plan ska upp­rät­tas för hund­rast­går­dar. Taxa för vat­ten, av­lopp och av­fall fast­ställ­des Ar­vo­de­na för kom­mu­nal­rå­den kom­mer att hö­jas.

För­slag till mar­kan­vis­nings­av­tal för Väs­by En­tré mel­lan JM AB och kommunen god­kän­des.

En di­gi­tal stra­te­gi an­togs för Upp­lands Väs­by kommun 2018–2023.

Bygg­nads­nämn­den och mil­jö­nämn­den slogs ihop till en nämnd: bygg­nad­s­och mil­jö­nämn­den.

So­ci­al- och äld­re­nämn­den de­las upp på två nämn­der: so­ci­al­nämn­den och om­sorgs­nämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.