Väs­bys långa re­sa upp­åt

Vi i Väsby - - Nyheter -

Be­ak­tat att Väs­by i höst spe­lat 14 av 22 grundse­ri­e­mat­cher på bor­ta­plan har la­get gjort en strå­lan­de förs­ta sä­songs­hal­va. Det är tred­je sä­song­en i följd Väs­by når al­let­tan, vid de två fö­re­gå­en­de var det som fy­ra i öst­ra hoc­key­et­tan. Nu är det som ta­bell­trea.

44 po­äng var fa­cit ef­ter 22 om­gång­ar 2016–17, po­äng­en lan­da­de nu på 43 ef­ter sista se­gern mot Vis­by/Ro­ma. Kva­li­tets­mäs­sigt var fler lag bra i höst, så 43 i höst mä­ter sig mer än väl med 44 för två sä­song­er se­dan.

Väs­by Hoc­key ska ses som en jo­ker och all­var­lig ut­ma­na­re i top­pen av nor­ra al­let­tan. Som Jesper Ke­mi på­pe­ka­de för­ra vec­kan är trup­pen bre­da­re än ti­di­ga­re år. Man står och fal­ler in­te med två fem­mor och kan Pon­tus Karls­son åter­kom­ma i spel är det en jät­te­för­stärk­ning.

Fa­vo­rit­ska­pet lan­dar på Bor­länge och Hu­diksvall. Ma­sar­na tap­pa­de en­dast sex po­äng un­der grundse­ri­en, Hu­diksvall var än­nu bätt­re och knep 61 av 66 möj­li­ga po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.