Kam­panj om far­ligt av­fall upp­rör Väs­by­bor­na

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

”Viss­te du att det är olag­ligt att slänga eloch far­ligt av­fall i so­por­na?”

Så bör­jar ett in­for­ma­tions­brev om sop­sor­te­ring som Upp­lands Väsby kom­mun skic­kat ut till 10 624 hus­håll i lä­gen­het i Upp­lands Väsby. Nu kän­ner fle­ra av adres­sa­ter­na sig ut­pe­ka­de som ”sop­bo­var”.

– Jag tog det per­son­ligt, bre­vet var ju ställt till mig. Har kom­mu­nen le­tat i mi­na so­por? Vad har jag nu slängt för kons­tigt? be­rät­tar Zä­ta Zet­ter­ström, som bor i lä­gen­het på Broms­bo­da­vä­gen i Upp­lands Väsby.

Han be­rät­tar att han all­tid är no­ga med att sor­te­ra glöd­lam­por, bat­te­ri­er och an­nat far­ligt av­fall på rätt stäl­le. I Run­by Går­dar, där han bor, finns cir­ka 250 lä­gen­he­ter och sex sop­rum.

– Vi har ju myc­ket lät­ta­re att sor­te­ra än de som bor i vil­la. Vi går ba­ra ner till vårt sop­rum där det mesta kan sor­te­ras. Men vit­va­ror, möb­ler, bildäck, må­lar­färg och an­nat far­ligt av­fall mås­te man åka i väg med till Sö­rab, sä­ger han.

Zä­ta Zet­ter­ström har va­rit ne­re på kom­mu­nen, likt fle­ra and­ra med ho­nom, och und­rat var­för bre­ven haft per­son­li­ga adres­sa­ter och in­te va­rit ställ­da till he­la hus­hål­let.

– Jag är ju en så­dan som går och ploc­kar upp och sor­te­rar ef­ter folk, och så känns det som om man får skäll och en åt­hut­ning i stäl­let. Ha­de det där­e­mot stått ”till hus­hål­let” ha­de jag ju in­te re­a­ge­rat så här, sä­ger Zä­ta Zet­ter­ström.

Ut­skick i in­for­ma­tions­syf­te

Di­a­na Un­dén, kva­li­tets­ut­veck­la­re på kom­mu­nens krets­lopp­sen­het, sä­ger att bre­vet in­te på nå­got sätt är tänkt att pe­ka ut någ­ra sop­bo­var, ut­an skic­kats ut i in­for­ma­tions­syf­te.

– Syf­tet var att in­for­me­ra om far­ligt av­fall, ef­tersom man sett i un­der­sök­ning­ar att 71 pro­cent in­te kän­ner till att man är skyl­dig att sor­te­ra si­na so­por en­ligt lag, sä­ger hon.

Gick ut till över 10 000

Kom­mu­nen har an­vänt Post­nords tjänst för sam­hälls­in­for­ma­tion, där bre­ven adres­se­rats till den älds­ta per­so­nen i hus­hål­let. Det skic­ka­des ut till 10 624 hus­håll bo­en­de i bo­stads­rätt och hy­res­rätt i Upp­lands Väsby.

– Vi gjor­de ett li­ka­dant ut­skick till en­bo­stads­hus i vå­ras och vi såg att det ha­de god ef­fekt i ploc­ka­na­ly­sen som gjor­des ef­ter. Där­för be­stäm­de vi att vi skul­le skic­ka ut sam­ma in­for­ma­tion till de som bor i lä­gen­het, sä­ger Di­a­na Un­dén som fort­sät­ter:

– Det är olyck­ligt om nå­gon har känt sig ut­pe­kad el­ler ho­tad, det var verk­li­gen in­te vår av­sikt. Vi vil­le ba­ra in­for­me­ra om den sto­ra mil­jö­be­last­ning som blir när far­ligt av­fall ham­nar i de van­li­ga hus­hålls­so­por­na, hur man han­te­rar det på rätt sätt och att det in­te be­hö­ver va­ra så svårt.

Jag är ju en så­dan som går och ploc­kar upp och sor­te­rar ef­ter folk, och så känns det som om man får skäll.

FO­TO: PRIVAT

BRE­VET. Bre­vet från Upp­lands Väsby kom­mun skic­ka­des ut i syf­te att in­for­me­ra om far­ligt av­fall, men upp­fat­ta­des av vis­sa som kri­tik mot den eg­na sop­sor­te­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.