Så får du din oro­li­ga hund lug­na­re på ny­år

Vi i Väsby - - Det Händer -

bor i när­he­ten av Val­len­tu­na cent­rum och lä­gen­he­ten grän­sar till en park där många smäl­ler av fyr­ver­ke­ri­er på ny­årsaf­ton.

– Ibland smäl­ler det på in­ne­går­den ock­så och då ekar det mel­lan hu­sen. Jag är så rädd att det ska hän­da Astrid nå­got, hon är gam­mal, kanske hon in­te skul­le över­le­va den skräc­ken, sä­ger hon. Nu får Astrid re­cept­be­lagd me­di­cin för att kla­ra ny­år. Först kol­lar en ve­te­ri­när hen­nes hjär­ta och se­dan får hon två spru­tor.

– Me­di­ci­nen är dyr men det är värt varen­da kro­na. Jag upp­le­ver in­te Astrid som neddro­gad men lugn och av­slapp­nad. Och det är skönt att vi kan va­ra hem­ma. Jag vet att det finns ett ho­tell vid Ar­lan­da där man kan ta in, men jag vill in­te fi­ra ny­år på ett ho­tell varen­da år, sä­ger hon.

Hans Ro­sen­berg, pressta­les­per­son på Svens­ka ken­nel­klub­ben, sä­ger att det in­te är ovan­ligt att hun­dars räds­la för smäl­la­re och fyr­ver­ke­ri­er dy­ker upp plöts­ligt.

– Den som är stursk och tror att ens hund kla­rar det ska tän­ka en gång till. Det är ba­ra an­svars­löst att ut­sät­ta hun­den för tolvsla­get i onö- dan. Det är till­fäl­let som gör att en räds­la ut­veck­las och när den väl har eta­ble­rats är den väl­digt svår att bli av med, sä­ger han.

För att be­spa­ra hun­dar­na li­dan­det ska man und­vi­ka att va­ra ute vid tolvsla­get och all­tid hål­la hun­den kopp­lad, bå­de da­gar­na fö­re och da­gar­na ef­ter ny­år, då det plöts­ligt kan smäl­la till.

– Det är ett stort pro­blem med det­ta okyn­nes­skju­tan­de lång tid fö­re och ef­ter ny­år. Vi på Svens­ka ken­nel­klub­ben vill att av­fy­ran­det av fyr­ver­ke­ri­er ska gö­ras or­ga­ni­se­rat inom en för­e­ning el­ler kom­mun. Om det är re­gle­rat och sam­lat till en viss tid­punkt så skul­le det mins­ka myc­ket li­dan­de och ska­dor, sä­ger Hans Ro­sen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.