El­taxi blev en job­big re­sa

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

till och från Stock­holm kan nu få en över­rask­ning när de bo­kar taxi. Den nya el-tax­in är en bra tjänst för kor­ta re­sor inom tul­lar­na, men knap­past nå­got två full­vux­na af­färs­kläd­da fö­re­tags­re­se­nä­rer ha­de räk­nat med när de skall åka till flyg­plat­sen.

Det hän­de två fi­nans­män i cen­tral Stock­holm härom­da­gen, ic­ke ont anan­des bo­ka­de de sin taxi via Taxi Stock­holm-ap­pen som de­fault har e-bi­lar om man in­te ak­tivt väl­jer kom­bi el­ler bil för 4 per­so­ner, de fick då en Re­nault Zoe, som Tax­i­bo­la­get in­för­skaf­fat till sin bil­flot­ta i Stock­holm.

Med da­tor­väs­kor och res­väs­kor satt de 4 mil med knän mot ha­kan. Det gick in­te i de tillåt­na has­tig­he­ter­na ut­an dem kom fram be­tyd­ligt se­na­re till Ar­lan­da ter­mi­na­len än be­räk­nat. En min­nesvärd re­sa dock in­te ett bra min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.