CLAES KÄM­PAR FÖR EN SÄKRARE SKOLVÄG

UPPRÖR. Hård tra­fik på Bred­den­vä­gen upprör bo­en­de

Vi i Väsby - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Last­bi­lar, höga has­tig­he­ter och bull­rigt. Allt det­ta mitte­mel­lan två väl­fyll­da sko­lor och bo­stads­hus. I fle­ra år har Claes Bjer­ne­kull käm­pat för att gö­ra Bred­den­vä­gen säkrare.

Det har bli­vit en smit­väg som ver­kar spa­ra tid. Det är bå­de svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la lång­tra­da­re som kör här.

Se­dan ett par år till­ba­ka är det för­bud mot tung tra­fik på Sanda­vä­gen. Det har med­fört en re­jäl tra­fi­kök­ning rakt ge­nom Grims­ta och Boll­stanäs via Bred­den­vä­gen.

– Ja, man har märkt av en ök­ning och det har es­ka­le­rat de se­nas­te åren. Se­dan jag blev pen­sio­när har jag verk­li­gen märkt hur myc­ket tra­fik det är här, be­rät­tar Claes Bjer­ne­kull som bott i Grims­ta i 40 år. Mas­sor av last­bi­lar För­u­tom fler­ta­let bi­lar, tra­fi­ke­rar ock­så ett stort an­tal last­bi­lar den drygt två kilo­me­ter långa vägen. När lo­kal­tid­ning­en Vi i Väs­by är på plats pas­se­ra drygt tio last­bi­lar på tio mi­nu­ter – mitt på da­gen.

– Det har bli­vit en smit­väg som ver­kar spa­ra tid. Det är bå­de svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la lång­tra­da­re som kör här.

– Dess­utom fler­ta­let last­bi­lar med sopcon­tain­rar som ge­nar till och från Hag­by­tip­pen. Hur bra är det egent­li­gen med så far­ligt gods ge­nom ett bo­stads­om­rå­de? sä­ger Claes.

Claes, 66, bor med sin fru in­till vägen. Se­dan 2000 har de ett bul­lers­ta­ket, men de höga has­tig­he­ter­na gör att tra­fi­ken hörs än­då. Men Claes är fram­för allt en­ga­ge­rad i frågan på grund av sko­lor­na. Längs den hårt tra­fi­ke­ra­de vägen ryms bå­de Bred­den­sko­lan ( 0- 5) och Grimsta­sko­lan (6-9) med drygt 820 ele­ver. Änd­ra­des till 50 Has­tig­he­ten har un­der en tid va­rit 30 kilo­me­ter ut­an­för Bred­den­sko­lan, en­ligt Claes. Men den änd­ra­des till­ba­ka till 50 km/h. I Boll­stanäs, Odenslun­da och Fres­ta har det gjorts myc­ket för att för­bätt­ra sä- ker­he­ten ut­an­för sko­lor­na. Bland an­nat ge­nom att ha 30-sträc­ka och ge­nom­farts­för­bud.

Vid Grims­ta är det istäl­let en väl­tra­fi­ke­rad smit­väg med mi­ni­malt skydd.

– Kom­mu­nen me­nar att det är en sä­ker skolväg då ele­ver­na kan gå un­der vägen via tunn­lar. Men när de ska häm­ta bol­lar och vän­tar på bus­sen går de på vägen. Många ge­nar då över oskyd­dat. Ef­ter skol­tid är det helt fullt med barn och ung­do­mar på håll­plat­ser­na. Det känns som de gör skill­nad på a- och b-ele­ver, vis­sa ver­kar vik­ti­ga­re än and­ra. En­ga­ge­rad länge Claes har käm­pat med det­ta länge och läm­na­de in ett om­fat­tan­de med­bor­gar­för­slag 2013. Dess­utom har and­ra med­bor­ga­re läm­nat eg­na för­slag ef­ter det kring vägen. Den en­da för­änd­ring­en var att has­tig­he­ten ut­an­för Bred­den­sko­la sänk­tes till 30 km/h un­der en pe­ri­od.

– Får man ner has­tig­he­ten och ge­nom­farts­tra­fi­ken har man kom­mit långt. Det gäl­ler att gö­ra vägen mind­re at­trak­tivt för tra­fi­kan­ter­na. När det tar läng­re tid och kanske bil­das mer kö, än idag, så väljs and­ra al­ter­na­tiv.

TIO. Un­der ett drygt tio mi­nu­ters be­sök på Bred­den­vä­gen kom det tio last­bi­lar – mitt på da­gen. Fle­ra av dem var lång­tra­da­re. FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.