Mitt ny­års­löf­te är ba­ra 66 da­gar bort I

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

ng­et ska­par käns­lan av ett oskri­vet blad som ett nytt år. Att vi egent­li­gen ha­de kun­nat för­änd­ra vå­ra liv vil­ken dag som helst av de 364 and­ra da­gar­na på året är ovä­sent­ligt.

Om du in­te re­dan har hun­nit bryta ditt ny­års­löf­te kan jag ba­ra gra­tu­le­ra. An­tag­li­gen ut­gör du en yt­terst li­ten del av be­folk­ning­en.

Jag tyc­ker än­då att det är nå­got vac­kert med ny­års­löf­ten. De re­pre­sen­te­rar dröm­men om vil­ken per­son vi har po­ten­ti­al att bli. Vi fö­re­stäl­ler oss med ro­si­ga kin­der i löp­spå­ret, den nyt­ti­ga mat vi ska la­ga och hur duk­ti­ga vi ska bli på att spa­ra peng­ar. Tan­ken finns där som en men­tal snut­te­filt när vi stäl­ler oss på vå­gen ef­ter jul­hel­gen el­ler har då­ligt sam­ve­te över hur länge se­dan det var att ringa en släk­ting.

Ett av de van­li­gas­te löf­te­na blir sär­skilt på­tag­ligt i mitt liv. Mi­na trä­nings­pass som är den vik­ti­gas­te stun­den på da­gen för mitt men­ta­la väl­be­fin­nan­de blir näm­li­gen väl­digt an­norlun­da nu. Att gå till gym­met är i ni­vå med att be­sö­ka Mall of Scan­di­na­via un­der mel­lan­dags­re­an och man mås­te he­la ti­den va­ra upp­märk­sam för att in­te rå­ka klist­ra fast i en svet­tig per­son som står li­te för nä­ra i träng­seln.

Jag läs­te att det tyd­li­gen tar 66 da­gar att eta­ble­ra en ny va­na. Att så många ger upp in­nan mars är med and­ra ord in­te så kons­tigt.

Men or­kar man käm­pa i ung­e­fär två må­na­der ska va­nan ta över. Och mak­ten hos den är som be­kant stor. Mitt löf­te då? Ef­tersom jag bru­tit så många läg­ger jag det på en rim­li­ga­re ni­vå i år. Det blir att här­da ut på det över­ful­la gym­met i vän­tan på att al­la in­te ska kla­ra de 66 da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.