Brand i piz­ze­ri­an vid Väs­by sta­tion

Vi i Väsby - - Nyheter -

och Sol­len­tu­na var snabbt på plats och lyc­ka­des in­om 40 mi­nu­ter få bran­den un­der kon­troll.

– När vi kom hit var det fullt ut­veck­la­de lå­gor, be­rät­tar styr­ke­le­da­re Tho­mas Sed­vall från Väs­by brand­kår. Han be­rät­tar att de snabbt fick el­den un­der kon­troll, vil­ket var tur ef­tersom de in­til­lig­gan­de trä­hu­sen an­nars ha­de va­rit ho­ta­de. När­he­ten till spå­ret och Ar­lan­da Ex­press var ock­så en sä­ker­hets­risk.

– Släck­ning­en gick bra, men vi fick kry­pa in för att få el­den un­der kon­troll. Det var verk­li­gen tur att det var folk på plats i piz­ze­ri­an som kun­de släc­ka. An­nars vet vi in­te hur det ha­de slu­tat, sä­ger Tho­mas Sed­vall.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten an­da­des äga­ren in brand­rök och fick fö­ras till sjuk­hus. I öv­rigt ska ing­en per­son ha kom­mit till ska­da.

Vad som or­sa­ka­de bran­den är än­nu okänt, men en­ligt po­li­sen miss­tänks den ha star­tat i kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.