Ny bil­han­del öppnar i Väs­by 2019

Vi i Väsby - - Nyheter - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Re­dan idag finns det ett stort ut­bud av bil­af­fä­rer i Upp­lands Väs­by. I vår kom­mer yt­ter­li­ga­re en då en 2100 kvadrat­me­ter stor bil­hall öppnar i Bred­den. Se­dan i hös­tas har det byggts i bör­jan på Bjur­vä­gen, i ut­kan­ten på Boll­stanäs. Den grå han­gar­lik­nan­de bygg­na­den har väckt en del ny­fi­ken­het. Många har und­rat vad som ska flyt­ta dit.

Sva­ret är bil­fir­man We­bcars som flyt­tar in i maj då de öppnar sin förs­ta eg­na bil­hall.

– Den kom­mer att va­ra på 2 100 kvadrat­me­ter, be­rät­tar Adri­an Pop som är en två äga­re för fö­re­ta­get.

Förs­ta hallen

Se­dan 2016 har Kungs­äng­en­fö­re­ta­get We­bcars för­med­lat be­gag­na­de bi­lar till he­la Nor­den. Den bli­van­de lo­ka­len i Upp­lands Väs­by blir de­ras förs­ta fy­sis­ka bil­hall.

– Det kom­mer va­ra en tra­di­tio­nell för­sälj­ning av be­gag­na­de for­don i al­la pris­klas­ser. Då vi in­te är en åter- för­säl­ja­re så kom­mer vi ha al­la möj­li­ga sor­ters mär­ken, sä­ger Adri­an Pop.

– Vi kom­mer även ha li­te verk­stad och re­kond för att få en hel­hets­lös­ning på sikt. Må­let är att ska­pa en bra bil­han­del med höga krav på ser­vice och kva­li­té och bli igen­kän­da i kom­mu­nen.

Väs­by = ett bil­klus­ter

Idag finns det många bil­mär­ken re­pre­sen­te­ra­de i Väs­by. Ba­ra i Bred­den finns det bland an­nat Tes­la, Volks­wa­gen och Sko­da. Dess­utom fler­ta­let åter­för­säl­ja­re längs med Stock­holms­vä­gen, kring Gläd­jen.

– Väs­by är ett bra ut­gångs­lä­ge geo­gra­fiskt och Bred­den lig­ger väl­digt bra till. Det är nä­ra till and­ra Nor­rorts­kom­mu­ner, till E4 och Ar­lan­da. Ett bra lä­ge helt en­kelt.

Är det bra el­ler då­ligt att det bil­das ett bil­klus­ter på en spe­ci­fik plats?

– Vi ser ba­ra po­si­tivt på att fle­ra sam­las på sam­ma stäl­le. Det är bra att det bli lättåt­kom­ligt för kon­su­men­ten.

VÅ­REN. Runt vå­ren 2019 öppnar We­bcars sin bil­af­fär i Bred­den. FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.