Öpp­na för­sko­lan drar ner

Vi i Väsby - - Nyheter -

till­sam­mans med Ing­wor Karls­son job­bar på Öpp­na för­sko­lan.

– Even­tu­el­la ned­drag­ning­ar på­ver­kar al­la för­äld­rar i Väs­by. Ris­ken är att vi får fler hem­ma­sit­tan­de för­äld­rar som in­te mår bra. Vårt ar­be­te hand­lar till stor del om fö­re­byg­gan­de för­äld­rastöd och att va­ra en ge­men­sam mö­tes­plats för för­äld­rar med barn 0-6 år i Upp­lands Väs­by kom­mun, sä­ger Ma­ria Lin­der. Om be­spa­ring­ar­na ge­nom­förs fullt ut kan för­s­kol­lä­rar­nas tjänst­gö­ring mins­kas och öp­pet­ti­der­na be­grän­sas. Men ned­drag­ning­ar­na märks re­dan. En av de bå­da ku­ra­to­rer­na på Fa­mil­je­cen­tra­len ska slu­ta och kom­mer in­te att er­sät­tas.

– Det på­ver­kar re­dan nu MVC-skö­ters­kor och BVC- skö­ters­kor. De kan in­te i sam­ma ut­sträck­ning hän­vi­sa de för­äld­rar som mår då­ligt för stöd­sam­tal till vå­ra ku­ra­to­rer, sä­ger Ma­ria Lin­der. Fa­mil­je­cen­tral

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.